ALLE DOCUMENTEN IN EEN OOGOPSLAG

JURIDISCH EN PRIVACYBELEID

We hebben voor u een samenvatting gemaakt van onze wettelijke voorwaarden en de contractuele basis. Uw privacy en gegevens zijn belangrijk voor ons - Lees meer over verwerking.

LEGALE TERMEN

§ 1 TOEPASSING

1) Alle leveringen, diensten en aanbiedingen door bb-net media GmbH - hierna "verkoper" genoemd - op basis van bestellingen van contractpartners - hierna "klant" genoemd - zijn uitsluitend gebaseerd op deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten die de verkoper met zijn klanten sluit voor de door hem aangeboden leveringen en diensten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige leveringen, diensten of aanbiedingen aan de klant, ook als deze niet opnieuw afzonderlijk zijn overeengekomen.

(2) Tenzij anders vermeld, bestaat het assortiment van de verkoper uit gebruikte goederen, maar geen nieuw vervaardigd artikel in de zin van het BGB. Staat en omvang van de levering staan ​​vermeld in de productbeschrijvingen. Tenzij anders overeengekomen worden alle aangeboden producten geleverd zonder software en accessoires.

(3) Het assortiment van de verkoper is uitsluitend gericht op ondernemers in de zin van § 14 BGB. Bijgevolg is een ondernemer een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een juridisch partnerschap die bij het sluiten van de overeenkomst zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit uitoefent.

(4) Algemene voorwaarden van de klant of derden zijn niet van toepassing, zelfs als de verkoper niet afzonderlijk bezwaar maakt tegen hun geldigheid in individuele gevallen. Zelfs als de verkoper verwijst naar brieven, e-mails of faxen die de algemene voorwaarden van de klant of een derde bevatten of verwijzen naar de voorwaarden van de klant of een derde, betekent dit niet dat hij instemt met de geldigheid van dergelijke voorwaarden. Tegenstrijdige voorwaarden zijn alleen van toepassing indien de geldigheid ervan uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen door de verkoper.

§ 2 AANBIEDING EN TOTSTANDKOMING CONTRACT

(1) Alle aanbiedingen van de verkoper zijn onderhevig aan verandering en zijn niet bindend.

(2) Bij het plaatsen van een bestelling bij de verkoper doet de klant een bindend aanbod om het (gewenste) product aan de verkoper te kopen. De klant is aan het aanbod aan de verkoper gebonden tot het einde van de zevende werkdag volgend op de dag waarop het aanbod door de verkoper is ontvangen.

(3) Het aanbod van de klant wordt alleen als aanvaard door de verkoper beschouwd als de verkoper de klant aanvaardt of de bestelde goederen verzendt.

(4) De klant ontvangt een automatische melding van de geplaatste bestelling. Dit houdt nog geen bindende aanvaarding van de bestelling in, tenzij de aanvaarding naast de ontvangstbevestiging wordt verklaard.

§ 3 PRIJZEN EN BETALING

(1) Alle door de verkoper opgegeven prijzen zijn in EURO plus de van toepassing zijnde wettelijke btw, verzekeringskosten, transactiekosten, kosten voor verpakking en verzending op het moment van de bestelling. Douane- en soortgelijke kosten, evenals andere openbare, particuliere en licentievergoedingen zijn voor rekening van de klant.

(2) Afhankelijk van de overeenkomst tussen de klant en de verkoper worden betalingen vooraf, via automatische incasso of op rekening gedaan.

(3) Indien levering op factuur is overeengekomen, is deze verschuldigd aan de verkoper onmiddellijk na ontvangst van de goederen en de factuur door de klant.

(4) De klant heeft geen recht op verrekening of retentie, tenzij de tegenvordering onbetwist is of wettelijk is vastgesteld.

(5) Factuurbedragen, op voorwaarde dat de factuur vóór levering van de goederen door de klant is ontvangen, dienen binnen 30 dagen zonder enige aftrek te worden betaald, tenzij anders schriftelijk overeengekomen (ook per fax en e-mail). De ontvangst door de verkoper is bepalend voor de datum van betaling. Als de klant niet op de vervaldag betaalt, moet over de uitstaande bedragen vanaf de vervaldag rente worden betaald tegen 8 procentpunten per jaar boven het respectieve basistarief; de bewering van hogere rentetarieven en verdere schade in geval van wanbetaling blijven onaangetast.

(6) De verkoper heeft alleen het recht om uitstaande leveringen of diensten uit te voeren of te verrichten tegen vooruitbetaling of het stellen van zekerheid indien hij, na het bestellen van het contract, omstandigheden opmerkt die de kredietwaardigheid van de klant aanzienlijk kunnen verminderen en waardoor de betaling van de openstaande vorderingen van de verkoper door de klant uit de betreffende (pre-) contractuele relatie lopen gevaar.

§ 4 LEVERINGSVOORWAARDEN

(1) De levering vindt plaats vanuit het magazijn van de verkoper in Schweinfurt of vanuit het magazijn van een onderleverancier.

(2) De beschikbaarheid van de goederen en hun levertijd vloeien voort uit de respectieve informatie die door de verkoper wordt verstrekt. De daar door verkoper opgegeven termijnen en data voor leveringen en diensten gelden steeds slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk een vaste termijn of een vaste datum is toegezegd of overeengekomen. Indien een verzending is overeengekomen, hebben de levertijden en -data betrekking op de tijden van overdracht aan de expediteur, vervoerder of andere derde die met het transport belast is.

(3) De verkoper kan - onverminderd zijn rechten op verzuim - van de klant een verlenging van de leverings- en servicetermijnen of een uitstel van leverings- en servicedata eisen met de periode waarin de klant zijn contractuele verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt.

(4) De verkoper is niet aansprakelijk voor een onmogelijkheid tot levering of voor vertragingen bij de levering, voor zover deze niet het gevolg zijn van overmacht of andere gebeurtenissen die niet te voorzien waren op het moment van het sluiten van het contract, in het bijzonder operationele storingen van allerlei aard, moeilijkheden bij de aankoop van materialen of energie, vertragingen in het transport, stakingen Tijdige of onjuiste levering is veroorzaakt door de leverancier waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is. Als dergelijke gebeurtenissen de levering of dienst aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken voor de verkoper en de belemmering niet alleen van tijdelijke duur is, heeft de verkoper het recht om zich terug te trekken uit het contract. Bij tijdelijke belemmeringen worden de leverings- en servicetermijnen verlengd of worden de leverings- of servicedata uitgesteld met de periode van de belemmering plus een redelijke opstartperiode. Indien van de klant als gevolg van de vertraging niet kan worden verwacht dat hij de levering of dienst aanvaardt, kan hij zich uit het contract terugtrekken door middel van een onmiddellijke schriftelijke verklaring (ook per fax en e-mail) aan de verkoper.

(5) Indien de verkoper met een levering of dienst in verzuim is of indien een levering of dienst om welke reden dan ook onmogelijk wordt, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot schadevergoeding in overeenstemming met artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

§ 5 PLAATS VAN UITVOERING, VERZENDING, RISICO-OVERDRACHT

(1) De plaats van uitvoering voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie is Schweinfurt, tenzij anders aangegeven.

(2) Het type verzending en de verpakking zijn onderworpen aan het plichtsgetrouwe oordeel van de verkoper.

(3) Het risico gaat uiterlijk op de klant over op het moment dat de geleverde goederen worden overhandigd aan de expediteur, vervoerder of andere derde die is aangesteld om de verzending uit te voeren. Indien de verzending of oplevering wordt vertraagd door een omstandigheid veroorzaakt door de klant, gaat het risico over op de klant vanaf de dag waarop de geleverde goederen klaar zijn voor verzending en de verkoper de klant hiervan op de hoogte heeft gesteld. De klant draagt ​​de opslagkosten. Voor zover de verzending van de bestelde goederen is overeengekomen, draagt ​​de klant het risico van vernietiging of verslechtering, zelfs als de bestelde goederen rechtstreeks naar de klant worden verzonden vanuit het magazijn van een onderleverancier volgens de instructies. 

§ 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

(1) De verkoper behoudt het eigendom van de door hem geleverde goederen totdat de koopprijs (inclusief BTW en verzendkosten) volledig is betaald voor de goederen in kwestie.

(2) Als de geleverde goederen door de klant worden bewerkt of verbouwd, wordt overeengekomen dat de verwerking, hermodellering van de geleverde goederen in naam en voor rekening van de verkoper gebeurt en dat de verkoper rechtstreeks eigenaar is van het onroerend goed of - als de verwerking is gemaakt van materialen van meerdere eigenaren of de waarde van het verwerkte item is hoger dan de waarde van de geleverde goederen - verwerft een overeenkomstig mede-eigendomsaandeel in het nieuw gecreëerde item.

(3) In het geval dat de geleverde goederen worden doorverkocht, draagt ​​de klant hierbij uit voorzorg de vorderingen op derden over aan de verkoper.

(4) Indien derden toegang krijgen tot de geleverde goederen, in het bijzonder door inbeslagname, zal de klant hen onmiddellijk op de hoogte brengen van de eigendom van de verkoper en de verkoper hiervan op de hoogte brengen om haar in staat te stellen haar eigendomsrechten te doen gelden. Indien de derde de verkoper de hieruit voortvloeiende kosten niet kan vergoeden, is de klant van de verkoper hiervoor aansprakelijk.

§ 7 GARANTIE

(1) De garantie voor nieuw vervaardigde goederen is 12 maanden. De garantieperiode begint met levering of, indien acceptatie vereist is, met acceptatie. De garantie is niet van toepassing op gebruikte goederen, zogenaamde gebruikte IT en verwerkte gebruikte goederen met het tecXL-zegel, onze afzonderlijke zijn van toepassing garantie Voorwaarden.

(2) De garantie is niet van toepassing indien de klant de geleverde goederen wijzigt of door derden laat wijzigen zonder toestemming van de verkoper en dit het verhelpen van het gebrek onmogelijk of onredelijk moeilijk maakt. De klant moet in elk geval de extra kosten dragen om het defect dat het gevolg is van de wijziging, te herstellen.

(3) De garantie is niet van toepassing op niet-geteste, niet-geteste of defecte goederen.

§ 8 AANSPRAKELIJKHEID

(1) De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade, ongeacht de juridische reden, in het bijzonder voor onmogelijkheid, vertraging, gebrekkige of onjuiste levering, contractbreuk, niet-nakoming van verplichtingen bij contractonderhandelingen en onrechtmatige daad, voor zover een fout relevant is, is hiermee in overeenstemming Alinea's beperkt.

(2) De verkoper is niet aansprakelijk in geval van eenvoudige nalatigheid van de kant van zijn organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere plaatsvervangende agenten, tenzij het een schending is van essentiële contractuele verplichtingen. Essentieel voor het contract zijn de verplichting tot tijdige levering van de goederen zonder significante gebreken, evenals advies-, beschermings- en bewaringsverplichtingen, die bedoeld zijn om de klant in staat te stellen de geleverde goederen te gebruiken in overeenstemming met het contract en de bescherming van lijf en leden van het personeel van de klant of de bescherming van zijn eigendommen. dienen tegen aanzienlijke schade.

(3) Voor zover de verkoper fundamenteel aansprakelijk is voor schade in overeenstemming met § 8, lid 2, is deze aansprakelijkheid beperkt tot schade die de verkoper voorzag als een mogelijk gevolg van een contractbreuk bij het sluiten van het contract of die hij had moeten voorzien als hij de nodige zorgvuldigheid betracht. Indirecte schade en gevolgschade als gevolg van gebreken aan de geleverde goederen komen alleen voor vergoeding in aanmerking indien dergelijke schade typisch te verwachten is bij het beoogde gebruik van de geleverde goederen.

(4) De beperkingen van § 8 zijn niet van toepassing op de aansprakelijkheid van de verkoper voor opzettelijk gedrag, voor gegarandeerde kenmerken, voor letsel aan leven, ledematen of gezondheid of volgens de productaansprakelijkheidswet

§ 9 HERROEPINGSRECHTEN

(1) Indien de klant weigert de goederen in ontvangst te nemen, heeft de verkoper het recht om zich uit het koopcontract terug te trekken en een schadevergoeding van de klant te eisen.

(2) Als de verkoper een schadevergoeding eist, komt dit neer op een forfaitair tarief van 15% van de verkoopprijs. De vergoeding wordt lager vastgesteld als de klant minder schade aantoont. De klant heeft de mogelijkheid om te bewijzen dat de verkoper helemaal geen schade heeft geleden. Als de verkoper een grotere schade kan aantonen, kan hij ook een hogere schade eisen.

§ 10 SLOTBEPALINGEN

(1) De bevoegde rechtbank voor eventuele geschillen die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen de verkoper en de klant is, naar keuze van de verkoper, Schweinfurt of de maatschappelijke zetel van de klant. Schweinfurt is de exclusieve plaats van jurisdictie voor rechtszaken tegen de verkoper. Verplichte wettelijke bepalingen over exclusieve plaatsen van jurisdictie blijven onaangetast door deze bepaling.

(2) De relaties tussen de verkoper en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG) is niet van toepassing.

(3) Het contract blijft bindend voor de overige delen, zelfs als afzonderlijke punten juridisch niet geldig zijn. In plaats van de niet-effectieve punten zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, indien deze bestaan. Voor zover dit een onredelijke ontbering zou betekenen voor een van de contractpartijen, wordt het contract als geheel ongeldig.

U kunt onze algemene voorwaarden vanaf 26.03.2020 maart XNUMX hier downloaden als pdf:

§ 1 TOEPASSINGSGEBIED; VORM

(1) De huidige Algemene Inkoopvoorwaarden (AVV) zijn van toepassing op alle zakelijke relaties met onze zakenpartners en leveranciers ("Aannemers"). De AIV is alleen van toepassing als de aannemer een ondernemer is (artikel 14 BGB), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds.

(2) De AIV is in het bijzonder van toepassing op overeenkomsten voor de verkoop en / of levering van roerende zaken ("goederen"), ongeacht of de aannemer de goederen zelf vervaardigt of deze bij leveranciers koopt (§§ 433, 650 BGB). Tenzij anders overeengekomen, geldt de AVV in de versie die geldig was op het moment van de bestelling van de contractant of althans in de versie die hem het laatst in tekstvorm werd meegedeeld als raamovereenkomst ook voor gelijkaardige toekomstige contracten, zonder dat we er telkens opnieuw naar moeten verwijzen.

(3) Deze GPC is uitsluitend van toepassing. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van opdrachtnemer worden slechts onderdeel van de overeenkomst indien en voor zover wij met de geldigheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd. Deze toestemmingsvereiste geldt in ieder geval, bijvoorbeeld ook als wij de leveringen van de aannemer zonder voorbehoud accepteren, wetende dat de algemene voorwaarden van de aannemer bekend zijn.

(4) Individuele afspraken gemaakt met de aannemer van geval tot geval (inclusief nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben altijd voorrang op deze AV. Voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten is een schriftelijke overeenkomst of onze schriftelijke bevestiging gezaghebbend, behoudens tegenbewijs.

(5) Wettelijk relevante verklaringen en mededelingen door de contractant met betrekking tot het contract (bijv. Vaststelling van een deadline, herinnering, herroeping) moeten schriftelijk worden gedaan, dwz schriftelijk of in tekstvorm (bijv. Brief, e-mail, fax). Wettelijke vormvereisten en ander bewijsmateriaal, vooral bij twijfel over de legitimiteit van de declarerende partij, blijven onaangetast.

(6) Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke bepalingen hebben alleen een verduidelijkende betekenis. Zelfs zonder een dergelijke verduidelijking zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij ze rechtstreeks worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten in deze AV.

§ 2 TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT EN CONTRACTVOORWAARDEN

(1) Onze bestelling wordt op zijn vroegst als bindend beschouwd wanneer deze schriftelijk wordt ingediend of bevestigd. Kennelijke fouten (bijv. Typ- en rekenfouten) en onvolledigheid van de opdracht inclusief de opdrachtdocumenten dient de contractant ons voor correctie of voltooiing voor acceptatie te melden; anders wordt het contract geacht niet te zijn gesloten.

(2) Offertes en kostenramingen door de contractant geschieden kosteloos en scheppen geen verplichtingen voor bb-net, tenzij wettelijk bepaald.

(3) De contractant is verplicht om onze bestelling binnen een termijn van 2 dagen schriftelijk te bevestigen of, in het bijzonder, deze zonder voorbehoud uit te voeren door de goederen te verzenden (acceptatie).

Een laattijdige acceptatie geldt als een nieuw aanbod en vereist acceptatie door ons.

(4) In geval van wijzigingen in de inhoud van het contract, zoals de omvang van de levering en diensten, die vanuit het oogpunt van de aannemer absoluut noodzakelijk blijken te zijn, zal de aannemer bb-net onmiddellijk schriftelijk en vóór de uitvoering van het verwachte meerwerk op de hoogte stellen. Alle wijzigingen en hun implementatie vereisen de voorafgaande schriftelijke toestemming van bb-net.

(5) Alle goederen, meubels en systemen die aan de klant worden geleverd, moeten voldoen aan de wettelijke vereisten. Op verzoek dient de aannemer bb-net onmiddellijk en kosteloos te voorzien van passende certificeringen en / of verklaringen van overeenstemming. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor goederen met CE-, RoHS- of EAR-markeringen.

(6) De beëindigingsrechten van het contract worden bepaald door de wettelijke bepalingen.

(7) De klant kan het contract zonder opzegtermijn beëindigen om een ​​belangrijke reden.

(8) In geval van beëindiging heeft de klant, ongeacht de overige rechten van de klant, alleen recht op een vergoeding voor de tot het moment van beëindiging geleverde diensten waarvan de klant gebruik kan maken.

§ 3 LEVERTIJD EN VERTRAGING IN LEVERING

(1) De door de klant in de bestelling opgegeven levertijd is bindend. Als de levertijd niet is gespecificeerd in de bestelling of anders is overeengekomen, is dit 3 dagen vanaf het sluiten van het contract. De opdrachtnemer is verplicht om ons direct schriftelijk op de hoogte te stellen als hij - om welke reden dan ook - de afgesproken levertijden niet kan halen.

(2) Voor vroegtijdige prestaties of leveringen, evenals voor elke gedeeltelijke of gedeeltelijke levering, is de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant vereist.

(3) Indien de aannemer zijn dienst niet of niet binnen de overeengekomen levertijd verricht of hij in gebreke is, berusten onze rechten - in het bijzonder op herroeping en schadevergoeding - op de wettelijke bepalingen. De voorschriften in paragraaf 4 blijven onaangetast.

(4) Als de aannemer in verzuim is, kunnen wij - naast verdere juridische claims - een forfaitaire vergoeding voor onze standaardschade i. H. v. Vraag 0,5% van de nettoprijs per werkdag, maar niet meer dan 5% van de nettoprijs van de laattijdige levering. bb-net behoudt zich het recht voor om te bewijzen dat er grotere schade is opgetreden. De aannemer behoudt zich het recht voor om te bewijzen dat er geen of slechts significant minder schade is opgetreden.

§ 4 UITVOERING EN LEVERING

(1) De aannemer heeft niet het recht om de door hem verschuldigde diensten te laten uitvoeren door derden (bijv. Onderaannemers) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De aannemer draagt ​​het inkooprisico voor zijn diensten, tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen (bijv. Beperking tot voorraad).

(2) Levering binnen Duitsland is "franco huis" op de in de bestelling aangegeven locatie. Als de bestemming niet is opgegeven en er niets anders is overeengekomen, moet de levering plaatsvinden op onze maatschappelijke zetel in Schweinfurt. De betreffende bestemming is tevens de plaats van uitvoering voor de levering en eventuele daaropvolgende prestatie (leveringsplicht).

(3) De levering uit derde landen is altijd CIF vlg. Incoterms 2010 te doen.

(4) De levering dient vergezeld te gaan van een afleveringsbewijs met daarop de datum (afgifte en verzending), inhoud van de levering (artikelnummer en nummer) en onze bestelcode (datum en nummer). Als de afleveringsbon ontbreekt of onvolledig is, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de verwerking en betaling als gevolg daarvan. Een bijbehorende pakbon met dezelfde inhoud moet apart van de pakbon naar ons worden gestuurd.

§ 5 PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

(1) De prijs vermeld in de bestelling is bindend. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting, tenzij deze apart wordt vermeld.

(2) Tenzij anders overeengekomen in individuele gevallen, omvat de prijs alle diensten en ondersteunende diensten van de aannemer (bijv. Montage, installatie) en alle bijkomende kosten (bijv. Deugdelijke verpakking, transportkosten inclusief eventuele transport- en aansprakelijkheidsverzekering) .

(3) De overeengekomen prijs is verschuldigd binnen 30 kalenderdagen na volledige levering en service (inclusief eventuele overeengekomen acceptatie) en ontvangst van een deugdelijke factuur. Betalen wij binnen 14 kalenderdagen, dan verleent de aannemer ons 3% korting op het netto factuurbedrag. In het geval van bankoverschrijvingen, wordt er op tijd betaald als onze overboekingsopdracht door onze bank is ontvangen voordat de betalingstermijn is verstreken; Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door de banken die betrokken zijn bij het betalingsproces.

(4) Wij zijn geen looptijdrente verschuldigd. Bij betalingsverzuim zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

(5) Wij hebben recht op verrekening en retentierechten, evenals bezwaar tegen het niet-nagekomen contract voor zover wettelijk toegestaan. In het bijzonder hebben wij het recht om verschuldigde betalingen in te houden zolang we nog recht hebben op claims tegen de aannemer wegens onvolledige of gebrekkige prestaties.

(6) De aannemer heeft alleen recht op verrekening of retentie voor tegenvorderingen die wettelijk zijn vastgesteld of onomstreden zijn.

§ 6 RISICO-OVERDRACHT, STANDAARD ACCEPTATIE

(1) De levering van roerende goederen die geproduceerd of gefabriceerd moeten worden, evenals montagediensten, vereist schriftelijke aanvaarding door bb-net. De risico-overdracht vindt plaats bij acceptatie van de dienst door bb-net. Een impliciete aanvaarding, in het bijzonder door het gebruik van de prestatieobjecten door bb-net, is uitgesloten.

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van het artikel wordt aan ons overgedragen bij levering op de plaats van uitvoering. Indien acceptatie is overeengekomen, is dit bepalend voor de risico-overgang. Voor het overige zijn ook op acceptatie de wettelijke bepalingen van de wet op de arbeidsovereenkomsten en diensten van overeenkomstige toepassing. De overdracht of acceptatie is hetzelfde als we in gebreke blijven met acceptatie.

(3) De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op het optreden van ons gebrek aan acceptatie. De contractant dient ons echter ook uitdrukkelijk zijn diensten aan te bieden indien voor een handeling of medewerking van onze kant een bepaalde of definieerbare kalendertijd is afgesproken (bijvoorbeeld terbeschikkingstelling van materiaal). Als wij met de acceptatie in gebreke blijven, kan de aannemer vergoeding van zijn extra kosten eisen volgens de wettelijke bepalingen (art. 304 BGB). Indien de overeenkomst betrekking heeft op een door opdrachtnemer te vervaardigen niet te rechtvaardigen zaak (maatwerk), heeft opdrachtnemer alleen recht op verdere rechten als wij verplicht zijn tot medewerking en verantwoordelijk zijn voor het niet meewerken.

§ 7 INFORMATIEVERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

(1) Indien de contractant afwijkt van de overeengekomen dienstverlening, zal hij bb-net hiervan onmiddellijk en uitdrukkelijk op de hoogte stellen.

(2) Indien er voor de vervulling van de overeengekomen dienstverlening afwijkende oplossingen bestaan ​​die economisch of technisch geschikter zijn, verplicht de contractant zich om bb-net hiervan onmiddellijk en volledig schriftelijk op de hoogte te stellen.

(3) Indien de aannemer zich realiseert dat hij zijn contractuele verplichtingen niet of niet op tijd geheel of gedeeltelijk kan nakomen, moet hij bb-net hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen onder opgave van redenen.

§ 8 VERPAKKING

(1) De aannemer is verplicht het verpakkingsmateriaal kosteloos en deugdelijk en volledig af te voeren. Op verzoek van de aannemer moet, indien nodig, ook het passende bewijs van de wettelijk conforme verwijdering worden geleverd door derden. Voldoet opdrachtnemer niet aan deze verplichting, dan is opdrachtgever gerechtigd de kosten van vakkundige inzameling en afvoer en de daarmee samenhangende kosten volledig in rekening te brengen bij opdrachtnemer.

(2) De aannemer verplicht zich de verplichtingen uit de Verpakkingsverordening, in het bijzonder met betrekking tot de juiste vergunningverlening, na te komen, dit desgevraagd aan de opdrachtgever te bewijzen en de verplichtingen die voor de opdrachtgever uit de verpakkingsverordening voortvloeien na te komen. Indien deze niet overdraagbaar zijn, zal opdrachtnemer de opdrachtgever kosteloos ondersteunen bij de vervulling ervan.

§ 9 VERTROUWELIJKHEID

(1) De klant behoudt zich het eigendoms- en auteursrecht voor op illustraties, plannen, tekeningen, berekeningen, uitvoeringsinstructies, productbeschrijvingen en andere documenten. Dergelijke documenten mogen uitsluitend worden gebruikt voor de contractuele uitvoering en worden aan ons teruggestuurd nadat het contract is voltooid. De documenten moeten voor derden geheim worden gehouden, ook nadat het contract is afgelopen. De geheimhoudingsplicht vervalt pas wanneer en voor zover de kennis vervat in de verstrekte documenten algemeen bekend is geworden.

(2) De bovenstaande bepaling is dienovereenkomstig van toepassing op stoffen en materialen (bijv. Software, eindproducten en halffabrikaten), evenals op gereedschappen, sjablonen, monsters en andere items die we aan de aannemer verstrekken voor fabricage. Dergelijke voorwerpen dienen - zolang ze niet worden bewerkt - op kosten van de aannemer gescheiden te worden opgeslagen en in passende mate tegen vernieling en verlies te worden verzekerd.

§ 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

(1) Een verlengd, doorgezonden, uitgebreid of later eigendomsvoorbehoud van de opdrachtnemer op de bestelde goederen wordt door de opdrachtgever niet erkend.

(2) Indien de opdrachtgever een aanbod van de opdrachtnemer tot eigendomsoverdracht aanvaardt dat afhankelijk is van de betaling van de koopprijs (eenvoudig eigendomsvoorbehoud), vervalt het eigendomsvoorbehoud uiterlijk met de betaling van de koopprijs van de zaken.

§ 11 GEBREKKIGE LEVERING

(1) De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op onze rechten in geval van materiële gebreken en gebreken in de titel van de goederen (inclusief foutieve en tekortschietende leveringen evenals ondeskundige montage, gebrekkige montage, bedienings- of bedieningsinstructies) en voor andere plichtsverzuim door de aannemer, tenzij hieronder anders vermeld .

(2) Volgens de wettelijke bepalingen is de aannemer in het bijzonder aansprakelijk om ervoor te zorgen dat de goederen de overeengekomen kwaliteit hebben wanneer het risico op ons overgaat. In ieder geval gelden die productbeschrijvingen die - in het bijzonder door aanduiding of verwijzing in onze bestelling - het onderwerp zijn van het betreffende contract of op dezelfde wijze als deze AVV in het contract zijn opgenomen als een kwaliteitsovereenkomst. Het maakt niet uit of de productbeschrijving van ons, de aannemer of de fabrikant komt.

(3) In afwijking van artikel 442, lid 1, zin 2 van het Duitse burgerlijk wetboek, heeft de klant recht op onbeperkte aanspraken op gebreken, zelfs als de klant niet op de hoogte was van het gebrek op het moment dat het contract werd gesloten vanwege grove nalatigheid.

(4) De wettelijke bepalingen (§§ 377, 381 HGB) zijn van toepassing op de commerciële keuring en meldingsplicht met de volgende bepaling: Onze keuringsplicht is beperkt tot gebreken die aan het licht komen tijdens onze binnenkomende goederenkeuring onder externe beoordeling inclusief de afleveringspapieren (bijv. B. transportschade, verkeerde en te korte levering) of herkenbaar zijn in onze kwaliteitscontrole in de steekproefprocedure. Indien acceptatie is overeengekomen, bestaat er geen onderzoeksplicht. Bovendien hangt het af van de mate waarin een onderzoek haalbaar is in de normale gang van zaken, rekening houdend met de omstandigheden van het individuele geval. Onze verplichting om ons op de hoogte te stellen van later ontdekte gebreken blijft onaangetast. Onverminderd onze onderzoeksplicht, wordt onze klacht (melding van gebreken) geacht snel en tijdig te zijn indien deze binnen 5 werkdagen na ontdekking of, in geval van duidelijke gebreken, na levering wordt verzonden.

(5) De aanvullende prestatie omvat ook het verwijderen van de defecte goederen en hun herinstallatie, op voorwaarde dat de goederen in een ander item zijn ingebouwd of aan een ander item zijn bevestigd in overeenstemming met hun type en doel; ons wettelijk recht op vergoeding van overeenkomstige kosten blijft onaangetast. De aannemer draagt ​​de kosten die nodig zijn voor het testen en de daaropvolgende uitvoering, ook als blijkt dat er feitelijk geen defect is. Onze aansprakelijkheid voor schade bij een ongerechtvaardigd verzoek om gebreken te verhelpen, blijft onaangetast; In dit opzicht zijn we echter alleen aansprakelijk als we hebben erkend of nalatig hebben nagelaten te erkennen dat er geen gebrek was.

(6) Onverminderd onze wettelijke rechten en de voorschriften in paragraaf 5, geldt het volgende: Als de aannemer aan zijn verplichting tot aanvullende prestatie voldoet - naar onze keuze door het defect te verhelpen (verbetering achteraf) of door een defectvrij artikel te leveren (vervangende levering) - binnen een set, Zo niet na een redelijke termijn, kunnen wij het gebrek zelf verhelpen en van de opdrachtnemer een vergoeding eisen voor de noodzakelijke kosten of een dienovereenkomstig voorschot. Indien de daaropvolgende prestatie door de aannemer is mislukt of voor ons onredelijk is (bijvoorbeeld door bijzondere urgentie, bedreiging van de bedrijfsveiligheid of de dreiging van onevenredige schade), is er geen termijn vereist; wij zullen de contractant onmiddellijk, indien mogelijk vooraf, op de hoogte stellen van dergelijke omstandigheden.

(7) Bovendien hebben wij in het geval van een materieel of juridisch defect het recht om de koopprijs te verlagen of om ons uit het contract terug te trekken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Daarnaast hebben wij recht op vergoeding van schade en kosten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

§ 12 ONTVANGST VAN DE LEVERANCIER

(1) We hebben recht op onze wettelijk vastgestelde regresvorderingen binnen een toeleveringsketen (verhaal van leveranciers volgens §§ 445a, 445b, 478 BGB) naast de claims voor gebreken. In het bijzonder hebben wij het recht om in individuele gevallen precies het soort aanvullende prestatie (reparatie of vervangende levering) van de aannemer te eisen dat wij aan onze klanten verschuldigd zijn. Dit beperkt ons wettelijke keuzerecht niet (artikel 439 (1) BGB).

(2) Voordat we een door onze klant ingediende defectclaim erkennen of nakomen (inclusief onkostenvergoeding in overeenstemming met §§ 445a paragraaf 1, 439 paragraaf 2 en 3 BGB), zullen we de aannemer op de hoogte brengen en vragen om een ​​schriftelijke verklaring, waarin de feiten kort worden toegelicht . Indien binnen een redelijke termijn geen onderbouwde verklaring is afgelegd en geen minnelijke oplossing wordt gevonden, wordt de aanspraak op door ons daadwerkelijk toegekende gebreken geacht aan onze afnemer te zijn verschuldigd. In dat geval is de aannemer verantwoordelijk voor het leveren van tegenbewijs.

(3) Onze aanspraken op het verhaal van leveranciers gelden ook als de gebrekkige goederen door ons of een andere ondernemer zijn ontvangen, bijv. B. door het in een ander product te verwerken.

§ 13 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PRODUCENT

(1) Indien de aannemer verantwoordelijk is voor productschade, moet hij ons vrijwaren van aanspraken van derden voor zover de oorzaak binnen zijn controle en organisatie ligt en hij zelf aansprakelijk is in de externe relatie.

(2) Als onderdeel van zijn verplichting tot schadeloosstelling heeft de aannemer kosten in overeenstemming met Om §§ 683, 670 BGB te vergoeden die voortvloeien uit of verband houden met een claim van derden, inclusief terugroepacties die door ons zijn uitgevoerd. Wij zullen de contractant - voor zover mogelijk en redelijk - informeren over de inhoud en omvang van de recall-maatregelen en hem in de gelegenheid stellen te reageren. Verdere juridische claims blijven onaangetast.

(3) De aannemer dient een productaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en aan te houden met een forfaitaire dekking van minimaal 10 miljoen EUR per lichamelijk letsel / materiële schade.

§ 14 EIGENDOMSRECHTEN

(1) Op eerste schriftelijk verzoek en onverminderd wettelijke aanspraken, zal de contractant de opdrachtgever vrijstellen van vermeende inbreuken op octrooirecht, auteursrecht of andere eigendomsrechten. Tot de vrijwaringplicht behoren alle kosten die de opdrachtgever maakt in verband met aanspraken van derden.

(2) De verjaringstermijn voor de claim voor vrijstelling is drie jaar vanaf de kennis van de cliënt of grove nalatige onwetendheid van de omstandigheden die aanleiding gaven tot de claim. Overigens vervalt, ongeacht kennis of grove nalatigheid onwetendheid, de aanspraak op schadeloosstelling tien jaar na zijn ontstaan.

§ 15 BEPERKING VAN BEPERKINGEN

(1) De wederzijdse aanspraken van de contractpartijen vervallen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, tenzij hieronder anders vermeld.

(2) In afwijking van artikel 438 (1) nr. 3 BGB is de algemene verjaringstermijn voor claims wegens gebreken 3 jaar vanaf de risico-overdracht. Indien een acceptatie is overeengekomen, begint de verjaringstermijn met de acceptatie. De verjaringstermijn van 3 jaar is overeenkomstig ook van toepassing op vorderingen die voortvloeien uit eigendomsgebreken, waarbij de wettelijke verjaringstermijn voor werkelijke vorderingen tot overdracht door derden (artikel 438 (1) nr. 1 BGB) onaangetast blijft; Bovendien vervallen aanspraken op grond van eigendomsgebreken niet zolang de derde partij nog steeds het recht tegen ons kan doen gelden, in het bijzonder bij gebreke van een verjaringstermijn.

(3) De verjaringstermijnen van de koopwet inclusief de bovenstaande verlenging zijn - voor zover wettelijk - van toepassing op alle contractuele vorderingen wegens gebreken. Voor zover wij ook recht hebben op niet-contractuele aanspraken op schadevergoeding wegens een gebrek, geldt de reguliere wettelijke verjaringstermijn (art. 195, 199 BGB), tenzij toepassing van de verjaringstermijnen van het kooprecht in individuele gevallen leidt tot een langere verjaringstermijn.

§ 16 GEBRUIKS- EN EXPLOITATIERECHTEN

(1) Indien geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, verleent contractant aan contractant onherroepelijk onbeperkte gebruiks- en exploitatierechten van alle berekeningen, grafieken, plannen, producten, modellen, tekeningen, qua inhoud, ruimte en tijd, mits hij zelf eigenaar is van alle rechten. Hulpmiddelen, afbeeldingen of andere documenten in geschreven, elektronische of andere vorm.

§ 17 HERZIENING

(1) De opdrachtgever heeft het recht om de uitvoering van het contract door de aannemer te herzien. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de test- en uitvoeringsdocumenten in te zien en de systemen en faciliteiten te controleren die nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Indien opdrachtgever een bezoek aan het terrein van opdrachtnemer noodzakelijk acht, meldt opdrachtgever zich binnen openingstijden vooraf aan voor een afspraak.

(2) De klant heeft ook het recht om de naleving van de voorschriften te controleren in overeenstemming met sectie 19.

§ 18 REFERENTIE

(1) Het gebruik van de bedrijfsnaam, merknaam of logo van de opdrachtgever door de opdrachtnemer in verband met reclamedoeleinden of referenties vereist vooraf de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

§ 19 REGLEMENT BB-NET, TOEGANGSRECHTEN

(1) Bij het betreden van het fabrieksterrein van bb-net verbindt de aannemer zich ertoe kennis te nemen van de externe bedrijfsvoorschriften en deze na te leven. Het reglement is te vinden op internet onder www.bb-net.de/fremdfirmenordnung gebeld worden.

§ 20 RECHTSKEUZE EN RECHTSGEBIED

(1) Voor deze AVV en de contractuele relatie tussen ons en de contractant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van uniform internationaal recht, in het bijzonder het VN-kooprecht.

(2) Als de aannemer een zakenman is i. S. d. Wetboek van Koophandel, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds, de exclusieve - ook internationale - bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie. Onze vestigingsplaats in Schweinfurt is dienovereenkomstig van toepassing indien de aannemer een ondernemer is i. S. v. § 14 BGB is. In alle gevallen hebben wij echter ook het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen op de plaats van uitvoering van de leveringsverplichting conform deze AV of een individuele prioritaire overeenkomst of bij de algemene bevoegde rechtbank van de aannemer. De dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder die met betrekking tot exclusieve verantwoordelijkheden, blijven onaangetast.

U kunt onze algemene inkoopvoorwaarden vanaf februari 2020 hier als pdf downloaden:

Einleitung:

Deze instructie is van toepassing op alle zakenpartners, leveranciers, klanten, autoriteiten en andere derden inclusief hun werknemers en door hen betrokken derden (hierna te noemen "externe bedrijven") die werken op het fabrieksterrein van bb-net Media GmbH (hierna te noemen "bb-net") Handelen. Dit externe bedrijfsreglement is van toepassing op Lissabonstraat 4.

De reikwijdte van deze instructies begint wanneer u binnenkomt en eindigt wanneer u het fabrieksterrein verlaat. Het doel van deze instructies is om veiligheids-, gezondheids-, milieu- en eigendomsrisico's te vermijden of te verminderen wanneer externe bedrijven op het fabrieksterrein werken.

Daarnaast dienen deze instructies ter ondersteuning van de externe bedrijven bij het opstellen van hun eigen risicobeoordeling en tevens om naleving te eisen van onderstaande eisen.

§ 1 ARBEIDS- EN MILIEUBESCHERMINGSVOORSCHRIFTEN

Alle relevante arbeids- en milieubeschermingsvoorschriften, werkbeschermingsvoorschriften van staat en beroepsverenigingen en algemeen erkende veiligheids- en arbeidsgezondheidsvoorschriften, inclusief de voorschriften voor ongevallenpreventie die van toepassing zijn op de omvang van het werk, evenals de toepasselijke werktijdwetten, moeten door de externe bedrijven worden nageleefd bij het uitvoeren van de activiteit. Indien de externe bedrijven niet op de hoogte zijn van deze regelgeving, zijn zij verplicht om de nodige informatie in te winnen. De externe bedrijven garanderen dat noch zij, noch hun onderaannemers werknemers in dienst hebben zonder deugdelijke en deugdelijke werkpapieren en dat de respectieve wettelijke regels inzake loonbetaling worden nageleefd.

§ 2 COÖRDINATOR

De coördinator is altijd een bb-net-medewerker. De coördinator is het directe aanspreekpunt voor het externe bedrijf in alle zaken tijdens het verblijf op het bb-net fabrieksterrein. Het externe bedrijf wordt bij het eerste betreden van het fabrieksterrein op de hoogte gebracht van de naam en het telefoonnummer van de coördinator.

§ 3 BESTELLING, INSTRUCTIES EN OVERTREDINGEN

Het externe bedrijf is verplicht de bevelen en instructies van de coördinator, zijn lasthebber, de beveiligingsspecialist bb-net (hierna gezamenlijk de “ordonnateur” genoemd) op te volgen. Indien het externe bedrijf twijfelt aan de machtiging van de bevoegde persoon tot het geven van opdrachten en instructies, is zij verplicht de machtiging te laten bevestigen door de coördinator. Het toezicht op en het geven van bevelen en instructies door bevoegde functionarissen ontslaat het externe bedrijf niet van zijn eigen verantwoordelijkheid jegens zijn medewerkers en bb-net.

Bij overtredingen van arbeids- en milieubeschermingsvoorschriften, alsmede bij andere plichtsverzuim, is bb-net gerechtigd de werkzaamheden stop te zetten totdat de overtreding is verholpen en medewerkers die niet handelen uit te sluiten van verdere werkzaamheden.

§ 4 WAT TE DOEN BIJ ONGEVALLEN

Bij ongevallen van welke aard dan ook moeten de plant manager, de coördinator en de veiligheidsspecialist onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Daarnaast is het externe bedrijf verplicht om te voldoen aan de wettelijke rapportageverplichtingen die gelden voor alle bedrijfsongevallen. Schade of storingen aan voorzieningen en systemen van bb-net dienen eveneens direct bij de coördinator te worden gemeld.

§ 5 VEILIGHEIDSADVIES

De veiligheidsspecialist bb-net adviseert het externe bedrijf over alle vraagstukken op het gebied van arbeidsveiligheid. Zij staat ter informatie van het externe bedrijf ter beschikking en adviseert hen bijvoorbeeld over de gevaren die voortvloeien uit de afzonderlijke systemen en processen en maatregelen om deze te voorkomen. Het externe bedrijf moet via de coördinator de contactgegevens van de verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris achterhalen.

§ 6 MILIEUADVIES

De veiligheidsspecialist bb-net adviseert het externe bedrijf bij alle vragen over milieubescherming. Ze is beschikbaar voor het externe bedrijf voor informatie over alle kwesties met betrekking tot afvalverwijdering, bodem- en waterbescherming, verontreinigingsbeheersing en de behandeling van gevaarlijke goederen. Het externe bedrijf moet via de coördinator de contactgegevens van de verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris achterhalen.

§ 7 BIJZONDERE EXTERNE BEDRIJFSVERPLICHTINGEN

Het externe bedrijf verbindt zich ertoe de volgende punten na te leven:

 1. Het externe bedrijf informeert de coördinator voor aanvang, na afloop en telkens wanneer de werkzaamheden op het fabrieksterrein worden onderbroken.
 2. De aannemer zorgt ervoor dat ze de werkomgeving altijd in veilige staat achterlaten.
 3. Het externe bedrijf informeert de coördinator over mogelijke verstoringen in het operationele proces. Het rapporteert aan de coördinator alle storingen en onregelmatigheden die optreden tijdens de uitvoering van de activiteit.
 4. Het externe bedrijf definieert de dagelijkse werkzaamheden met de verantwoordelijke coördinator.
 5. De gebruikte gereedschappen en uitrusting, met name ladders en steigers, moeten in veilige staat verkeren. Bij het verlaten van de werkplek moeten ze worden afgesloten of anderszins beveiligd zodat ze geen gevaar opleveren voor personen of eigendommen of zonder toestemming kunnen worden gebruikt.
 6. Elektrische voedingspunten bij werkzaamheden aan gebouwen en gebouwinstallaties of productiesystemen moeten een aardlekschakelaar (RCD) hebben.
 7. De voertuigen van het externe bedrijf dienen te voldoen aan de ter plaatse geldende voorschriften.

§ 8 INTERNE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Het externe bedrijf neemt de volgende interne veiligheidsvoorschriften in acht:

 1. Gereedschappen, apparaten, apparatuur en systemen van bb-net mogen niet gebruikt worden zonder toestemming, zonder bewijs van de vereiste kwalificaties en geschiktheid, en zonder instructie van bb-net.
 2. Materiaalvoorraden en materiaalstapels moeten zo zijn ingericht dat ze de arbeidsveiligheid, het productieproces, het transport of de verkeersstroom niet in gevaar brengen.
 3. Opgravingen, sleuven, open kanalen, vloeropeningen enz. Moeten overal voldoende beveiligd zijn en in het donker verlicht worden. Gevaarlijke werkplekken worden afgezet.
 4. Het meenemen en consumeren van alcoholische dranken en andere bedwelmende middelen (drugs) is niet toegestaan ​​op het bb-net fabrieksterrein. Leden van het externe bedrijf die een redelijk vermoeden hebben onder invloed te zijn van bedwelmende middelen of dranken, kunnen van het bedrijfsterrein worden verwijderd.
 5. Het externe bedrijf neemt het rookverbod in acht.
 6. Het externe bedrijf zorgt ervoor dat zijn medewerkers de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen dragen (veiligheidsbril, veiligheidsschoenen, veiligheidshelmen, enz.).
 7. Op het bb-net fabrieksterrein zijn de relevante wettelijke bepalingen voor het openbaar wegverkeer van toepassing. Het bedrijfsverkeer moet echter altijd voorrang krijgen en de interne bedrijfsverkeer- en gedragsregels moeten worden nageleefd. De maximumsnelheid voor alle soorten voertuigen binnen het bedrijfsterrein is 20 km / u.
 8. Voertuigen van externe bedrijven zijn alleen toegestaan ​​op het bedrijfsterrein voor laden en lossen.
 9. Medewerkers van externe bedrijven die industriële vrachtwagens, kranen en hoogwerkers bedienen, moeten in het bezit zijn van een bijbehorend opleidingscertificaat.
 10. Het is medewerkers van het externe bedrijf niet toegestaan ​​onderdelen van het bedrijf te betreden, met uitzondering van de pauzeruimtes en sanitaire voorzieningen die niet tot het werkterrein van het externe bedrijf behoren. Uitzonderlijk kunnen andere bedrijfsonderdelen worden betreden na overleg met de verantwoordelijke coördinator, voor zover dit nodig is om de activiteit uit te voeren.
 11. Verplichte, verboden en waarschuwingstekens en markeringen moeten in acht worden genomen. Ze mogen niet worden verwijderd of onleesbaar worden gemaakt.
 12. Vluchtroutes en deuren zijn gemarkeerd. Ze moeten te allen tijde vrij worden gehouden.
 13. Brandblusmiddelen, brandkranen en bijbehorende borden mogen niet worden afgedekt, geblokkeerd of op een andere manier onbruikbaar worden gemaakt. Ze moeten te allen tijde toegankelijk zijn. Elke schade moet onmiddellijk worden gemeld aan de coördinator.
 14. Voetgangers moeten de gemarkeerde trottoirs gebruiken en opletten voor het verkeer van industriële vrachtwagens.

§ 9 GEVAARLIJK WERK

Voor gevaarlijk werk zijn werkvergunningen of vergunningen nodig. Het externe bedrijf ontvangt deze indien nodig van de verantwoordelijke coördinator. Het externe bedrijf zet alleen gekwalificeerde medewerkers in voor gevaarlijk werk. Het externe bedrijf zorgt ervoor dat alle werkzaamheden op het fabrieksterrein van bb-net worden goedgekeurd door de coördinator. Gevaarlijk werk omvat in het bijzonder:

 1. het omgaan met gevaarlijke stoffen,
 2. Werkzaamheden aan of in de buurt van elektrische installaties en apparatuur,
 3. Werken met risico op brand (lassen, branden, verhitten, snijden) en brandbare vloeistoffen,
 4. Werk aan stoom- of drukleidingen,
 5. Werken met valgevaar,
 6. Werk dat bijzondere voorzorgsmaatregelen vereist omdat er direct gevaar is voor medewerkers van het externe bedrijf en bb-net.

§ 10 WEDERZIJDS RISICO

Van “wederzijds gevaar” is sprake als bb-net en / of het externe bedrijf bij het uitvoeren van de werkzaamheden een eigen en / of extern risicopotentieel ziet. Als er sprake is van een mogelijk wederzijds gevaar, overlegt het externe bedrijf met de coördinator of en welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. De overeenkomst met de coördinator ontslaat het externe bedrijf niet van zijn taak om toezicht te houden op zijn eigen medewerkers.

Het volgende is in detail van toepassing:

 1. Bij werkzaamheden aan of in de buurt van onder spanning staande installaties of apparatuur dient ook de voor dit gebied verantwoordelijke bb-net gebouwentechniek ingeschakeld te zijn. Het externe bedrijf moet via de coördinator de contactgegevens van de betreffende vakafdeling achterhalen.
 2. Elektrische energie mag alleen worden afgenomen van het externe bedrijf op de toegewezen voedingspunten. Het externe bedrijf moet de voedingspunten via de coördinator achterhalen.
 3. Overige elektrische aansluitingen op het bedrijfsnet mogen alleen door de gebouwentechniek met tussenkomst van de coördinator worden uitgevoerd.
 4. De uitvoering van grondwerken dient vooraf met de bedrijfsleiding te worden besproken ivm mogelijke schade aan toevoerleidingen. Het externe bedrijf moet via de coördinator de contactgegevens van het plantmanagement achterhalen.

§ 11 RICHTLIJNEN VOOR HET MILIEU, ENERGIE EN VEILIGHEID OP HET WERK

Het externe bedrijf is verplicht zich te houden aan de richtlijnen voor milieu, energie en arbeidsveiligheid.

In het bijzonder geldt het volgende:

 1. Het verstrekken en opslaan van waterbedreigende en milieugevaarlijke stoffen dient plaats te vinden in verzamelbekkens.
 2. Omgaan met waterbedreigende stoffen mag niet leiden tot schadelijke verontreiniging van bodem, grondwater, oppervlaktewater of afvalwater. Werk- en opslagcontainers moeten geschikt zijn, in goede staat verkeren en dubbelwandig zijn vanaf 100 liter. In de werkruimte moeten voldoende hoeveelheden bindmiddel aanwezig zijn.
 3. Het brandstofsysteem en het smeersysteem van voertuigen en machines moeten lekvrij zijn.
 4. Het weglekken van rioolwater en andere vloeistoffen is verboden. Hetzelfde geldt voor het inbrengen in het riool, tenzij de milieudeskundige toestemming heeft gegeven.
 5. Het externe bedrijf is verplicht om alle afval dat ontstaat tijdens de uitvoering van de activiteit naar behoren te recyclen, te verwijderen en te verwijderen van het bb-net fabrieksterrein in overeenstemming met de relevante regelgeving. Een kopie van alle bewijsstukken en documenten die uit deze verplichting voortvloeien, moet onmiddellijk aan de coördinator worden overhandigd. Het externe bedrijf heeft het recht om in individuele gevallen afval op het fabrieksterrein te deponeren conform het geldende afvalscheidingssysteem met toestemming van de afvalverwerkingsverantwoordelijke bb-net. Het externe bedrijf moet via de coördinator de contactgegevens van de verantwoordelijke afvalverwerker te weten komen.
 6. Het verbranden van afval van welke aard dan ook op het fabrieksterrein is verboden.
 7. Stof-, geur- en geluidsemissies moeten worden teruggebracht tot wat technisch haalbaar is.
 8. Schadelijke blootstelling van werknemers en bewoners moet worden uitgesloten. De gebruikte bouwmachines moeten voldoen aan de eisen van de verordening apparatuur en machinegeluid.
 9. Bouw-, hulp- en bedrijfsstoffen die asbest, gehalogeneerde koolwaterstoffen, lood en kankerverwekkende vezelmaterialen bevatten, mogen niet worden gebruikt.
 10. Hulpbronnen (bijv. Water, energie, hulp- en bedrijfsmiddelen) moeten spaarzaam worden gebruikt.
 11. Het externe bedrijf zet alleen medewerkers in die door opleiding, training of ervaring gekwalificeerd zijn voor activiteiten met een aanzienlijke impact op het milieu. Het bijbehorende bewijs moet op verzoek te allen tijde aan bb-net worden getoond

§ 12 BRANDBESCHERMING

Bij werkzaamheden met brandrisico is het externe bedrijf verplicht de vergunningsprocedure voor heet werk toe te passen en de brandmeldinstallaties via de coördinator te laten ontmantelen, met betrokkenheid van de veiligheid / brandweerfunctionaris. Het externe bedrijf is verplicht blusmiddelen ter beschikking te stellen en na voltooiing van de werkzaamheden brandbare stoffen en gassen uit het gebouw of de werkruimten zoals de dakvlakken te verwijderen en, indien nodig, een brandbeveiligingspaal te voorzien. Vluchtroutes, deuren en brandblusmiddelen moeten vrijgehouden worden. Doorbraken door brandmuren zijn alleen toegestaan ​​na overleg met de coördinator en kunnen weer gesloten worden volgens de door de coördinator aangegeven procedure.

§ 13 AANVULLENDE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

 1. De bouw- en montageplaats moet aan het einde van de werkzaamheden altijd schoon worden gehouden en opgeruimd.
 2. Fotograferen of filmen op het bedrijfsterrein is niet toegestaan ​​- tenzij er een speciale vergunning is van bb-net.
 3. Op zon- en feestdagen mogen medewerkers van externe bedrijven alleen met schriftelijke toestemming van bb-net ons pand betreden.
 4. Het onttrekken van bouwwater uit brandkranen is alleen toegestaan ​​na goedkeuring van de coördinator.

§ 14 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM

bb-net verbindt zich ertoe zorgvuldig met energie om te gaan en haar energie-efficiëntie voortdurend te verbeteren. Het externe bedrijf zorgt dus voor zuinig en zorgvuldig omgaan met energie!

§ 15 SPECIFIEKE REGELGEVING

Als er specifieke voorschriften zijn, is het externe bedrijf verplicht deze na te leven. Het specifieke reglement wordt tijdens de briefing door de coördinator meegedeeld.

§ 16 OPLEIDING VAN MEDEWERKERS

Het externe bedrijf is verplicht zijn medewerkers voor aanvang van de werkzaamheden te instrueren over de inhoud van deze "bb-net-instructies voor externe bedrijven" en op verzoek van bb-net hiervan in passende vorm bewijs te leveren. Verder moet het externe bedrijf ervoor zorgen dat zijn medewerkers zich houden aan de regels van de "bb-net instructies voor externe bedrijven". De instructie over arbeidsomstandigheden, gevaren en beschermingsmaatregelen dient minimaal één keer per jaar aantoonbaar herhaald te worden.

§ 17 AANSPRAKELIJKHEID VOOR TAALVERSIES

Er is alleen een Duitse versie, deze is bindend.

De garantievoorwaarden van bb-net media GmbH (hierna bb-net) zijn uitsluitend gericht op zakelijke klanten. Heeft u als particulier een tecXL product aangeschaft, neem dan voor garantieafhandeling contact op met de betreffende dealer. Rechten buiten de garantie worden niet beperkt door het verlenen van een garantie.

§ 1 INHOUD VAN DE GARANTIE

(1) bb-net garandeert zijn klanten dat de verkochte hardware vrij is van fabricage-, materiaal- en verwerkingsfouten. De algemeen erkende regels van de technologie op het moment van fabricage zijn doorslaggevend.

(2) bb-net zal ofwel de defecte goederen repareren of deze vervangen door een product dat ten minste gelijkwaardig of vergelijkbaar is. De kosten komen in ieder geval voor rekening van bb-net.

(3) Als reparatie of vervanging van het defecte apparaat niet mogelijk is, vergoedt bb-net u de huidige waarde van het apparaat. De reële waarde wordt bepaald op basis van een staffelkorting van het deel bb-net. Indien het defect zich binnen de eerste 12 maanden voordoet, vergoedt bb-net de koper de volledige koopsom. 
Fig. Kortingsschaal: 
> 12 maanden - 20% korting 
> 18 maanden - 30% korting 
> 24 maanden - 40% korting 
> 30 maanden - 50% korting  

(4) Vervangen onderdelen worden eigendom van bb-net. Er zijn geen verdere claims. Met name bb-net stelt geen leentoestellen ter beschikking voor reparatie tijdens de garantieperiode en neemt de kosten hiervoor niet op zich.

(5) Als een oplaadbare batterij wordt gebruikt voor de verwerkte gebruikte goederen met het tecXL-zegel, garandeert bb-net een minimale looptijd van 30 minuten bij normaal gebruik.

§ 2 UITSLUITING VAN GARANTIE

(1) Slijtagedelen vallen niet onder de garantie. Hieronder vallen in het bijzonder maar niet uitsluitend: batterijen, condensatoren, ventilatoren, warmtegeleidende middelen, verkleuring, scharnieren, hendels, kleppen of gebruikssporen in het invoergebied. De garantie voor accu's is beperkt tot maximaal 6 maanden.

(2) De garantie dekt geen schade veroorzaakt door overmacht of natuurrampen in het bijzonder, maar niet uitsluitend: brand, straling, vorst, zon / hitte, overstromingen, oorlog, computervirussen, programmeer- en softwarefouten, externe krachten of invloeden.

(3) Onjuist gebruik of wijziging van de apparaten is eveneens uitgesloten van garantie. Voorbeelden van oneigenlijk gebruik zijn in het bijzonder, maar niet uitsluitend: waterschade, corrosieschade, defecten door niet door de fabrikant goedgekeurde accessoires en de installatie van niet door de fabrikant goedgekeurde software.

(4) Seriële fouten van de fabrikant, softwarefouten en / of fouten in verband met het besturingssysteem zijn uitgesloten van de garantie.

(5) Bovendien eindigt de geldigheid van de garantie als de installatie, onderhoudsinstructies en reparatie van het apparaat niet worden opgevolgd door een andere persoon / onderneming dan bb-net. Behalve bb-net is een reparatie door een derde uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

(6) Stand-alone, maar ook ingebouwde beeldschermen worden geclassificeerd in vier pixelfoutklassen volgens ISO 13406-2. Deze producten zijn getest en verkocht volgens de ISO-categorie pixelfoutklasse II. Het maximaal toegestane aantal defecten per miljoen pixels is twee continu verlichte pixels (defect type 1), twee continu zwarte pixels (defect type 2) of vijf defecte subpixels, ofwel continu verlicht in de kleuren rood, groen, blauw en continu zwart ( Fouttype 3). Defecte pixels vormen geen garantie binnen de toepasselijke specificatie.

(7) Montage of demontage van het defecte onderdeel of het product valt niet onder de garantie.

§ 3 GARANTIEPERIODE

(1) De garantieperiode voor tecXL-producten is 24 maanden, voor andere gebruikte hardware, de zogenaamde gebruikte IT, 3 maanden en begint op de factuurdatum.

(2) Als de klant producten met het tecXL-zegel voor de eerste keer doorverkoopt, begint de garantieperiode opnieuw, maar de verlenging is beperkt tot maximaal 6 maanden. Op verzoek moet bb-net de originele kassabon krijgen, die het apparaat duidelijk identificeert. Accumulatoren zijn hiervan uitgesloten.

(3) Als onderdelen worden vervangen tijdens het vervullen van de garantie, betekent dit geen nieuwe start van de garantieperiode.

§ 4 PROCEDURE IN GEVAL VAN GARANTIE (BRING-IN GARANTIE)

(1) Als u een defect in uw tecXL-product ontdekt, neem dan onmiddellijk contact op met onze klantenservice via het online formulier in uw klantenaccount.

(2) Als onze klantenservice vaststelt dat het product waarover geklaagd wordt mogelijk defect is en de garantieclaim gerechtvaardigd is, ontvang je een verwerkingsnummer (RMA) en instructies voor het verzenden van het product naar bb-net.

(3) Door ons geautoriseerde retourzendingen aan bb-net in geschikte transportverpakking worden vooraf betaald en dienovereenkomstig verzekerd. De verzending vindt plaats naar het adres vermeld op de retourzending.

(4) Nadat de garantie is verleend, ontvangt u uw tecXL-product terug met dezelfde configuratie die het oorspronkelijk had toen u het kocht, onder voorbehoud van eventuele updates.

(5) U mag een onvolledig product niet terugsturen naar bb-net zonder vooraf contact op te nemen met onze klantenservice. bb-net behoudt zich het recht voor om onaangekondigde zendingen te retourneren en de afzender te factureren voor de verzend- en administratiekosten.

§ 5 AANVAARDING VAN KOSTEN

(1) De kosten van verzending en de daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper. Bij klachten binnen de eerste 60 dagen na leverdatum geeft bb-net de mogelijkheid om ook de retourkosten te dragen.

(2) Na voltooiing van de reparatie zal bb-net de apparaten op kosten van bb-net zonder nadere kennisgeving naar de klant terugsturen.

§ 6 DISCLAIMER

(1) bb-net aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gegevens en geïnstalleerde software. bb-net behoudt zich het recht voor om in het kader van de garantiecondities datadragers te verwijderen en het besturingssysteem opnieuw te installeren. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het besturingssysteem en andere software opnieuw te installeren.

(2) bb-net aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gegevens die verloren gaan tijdens de overdracht van of naar bb-net. De transportverzekering dekt alleen de waarde van de zending.

(3) bb-net aanvaardt geen aansprakelijkheid voor reparaties die worden uitgevoerd als teken van goede wil.

§ 7 GEGEVENSBESCHERMING

(1) De gegevens die nodig zijn voor de uitvoering en verwerking van de garantie worden geregistreerd, overgedragen en verwerkt. Door gebruik te maken van de momenteel geldige retourprocedure gaat de klant ermee akkoord dat deze gegevens verzameld en verwerkt mogen worden. bb-net handelt altijd in overeenstemming met de bepaling van data-economie.

§ 8 PLAATS VAN UITVOERING, PLAATS VAN JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

(1) Plaats van nakoming van de verplichtingen uit deze garantie is Schweinfurt. Voor zover toegestaan, is de jurisdictie de regionale rechtbank Schweinfurt. Op deze garantie is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht, tenzij dit in strijd is met dwingend internationaal consumentenbeschermingsrecht.

De volgende gedragsprincipes beschrijven het gewenste ethisch correcte gedrag bij alle zakelijke gelegenheden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en relevante interne richtlijnen. Alle medewerkers van bb-net zijn verantwoordelijk voor de naleving van de gedragscode. De principes zijn voornamelijk onderverdeeld in integriteit, betrouwbaarheid en transparantie.

§ 1. ALGEMEEN

Deze gedragscode is opgesteld door het management en beschrijft welke waarden we delen en hoe we willen samenwerken - vandaag en in de toekomst. Ze geven ons een duidelijk doelimago dat moet worden bereikt om het succes van ons bedrijf op de lange termijn veilig te stellen. Een respectvolle en coöperatieve samenwerking en de bewuste perceptie van maatschappelijke verantwoordelijkheid vormen de basis voor ons zakelijk succes op de lange termijn. Verantwoordelijk, ethisch correct en eerlijk gedrag wordt verwacht van management, medewerkers, maar ook zakenpartners, leveranciers en mogelijk toekomstige dochterondernemingen of samenwerkingsbedrijven.

De gedragscode doet een beroep op onszelf, tegelijkertijd is het een belofte aan de buitenwereld voor verantwoord gedrag jegens zakenpartners en het publiek, maar ook in de omgang met elkaar binnen het bedrijf. Het zou als richtlijn moeten dienen voor ons dagelijks gedrag.

Onze managers hebben een bijzondere rolmodelfunctie. De voorwaarde voor een bedrijfsbrede implementatie van de Gedragscode is dat onze waarden worden geïllustreerd door de managers. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen over het begrijpen van de regelgeving en zorgen ervoor dat alle medewerkers de gedragscode kennen en begrijpen. Als onderdeel van hun beheertaak voorkomen zij onaanvaardbaar gedrag of nemen zij passende maatregelen om regelovertredingen binnen hun verantwoordelijkheidsgebied te voorkomen.

§ 2 WAARDEN EN GEDRAGSPRINCIPES

Naleving van wet- en regelgeving is voor ons een essentieel basisprincipe van economisch verantwoord handelen. We houden ons altijd aan de geldende wettelijke verboden en verplichtingen.

Onze medewerkers vormen de basis voor het succes van ons bedrijf. Zodat hun sterke punten zich kunnen ontwikkelen, creëren we een werkomgeving die deze waardering leeft en integriteit bevordert. We vertrouwen elkaar en houden ons aan ons woord. Wij staan ​​voor gelijke kansen, want er zit een groot potentieel in de diversiteit van onze medewerkers. We behandelen alle medewerkers gelijk, ongeacht etnische of nationale afkomst, geslacht, religie, wereldbeeld, politieke houding, handicap, leeftijd of seksuele identiteit of enig ander beschermd kenmerk of status. We tonen elke medewerker het nodige respect, behandelen elkaar fatsoenlijk en als we het niet eens zijn over dingen, dan doen we dat zonder elkaar te vernederen. We nemen de volledige verantwoordelijkheid voor onze beslissingen, acties en resultaten. Geloofwaardigheid ontstaat wanneer we verantwoordelijkheid nemen voor wat we zeggen en doen. Iedereen maakt duidelijk zijn intenties en doelen duidelijk en verwacht van anderen dat ze hun mening delen.

Onze medewerkers worden uitsluitend aangenomen en gepromoveerd op basis van hun kwalificaties en hun technische, maar ook sociale vaardigheden. Elke werknemer is verplicht zich te onthouden van elke vorm van discriminatie en een respectvolle en collegiale relatie te onderhouden.

We tolereren geen enkele vorm van seksuele intimidatie en gebruiken taal die niet discriminerend, intimiderend, intimiderend, bedreigend, beledigend, seksueel aanstootgevend of anderszins beledigend of ongepast is.

Het recht op een passende beloning wordt erkend voor alle medewerkers. De vergoeding en de overige diensten komen minimaal overeen met de respectieve nationale en lokale wettelijke normen.

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers zijn voor ons net zo belangrijk als de kwaliteit van ons werk en zakelijk succes. Gezondheid en veiligheid op het werk zijn van meet af aan een integraal onderdeel van alle operationele processen. De gezondheid van onze medewerkers is onze grootste troef en een verplichting voor iedereen. Ons bedrijf houdt rekening met de relevante arbeidsveiligheidsvoorschriften, de stand van de techniek, arbeidsgeneeskunde, hygiëne en andere ergonomische bevindingen. Elk van onze medewerkers bevordert de bescherming van veiligheid en gezondheid in hun werkomgeving en houdt zich aan de voorschriften voor gezondheid en veiligheid op het werk. De manager is verplicht zijn medewerkers te instrueren en te ondersteunen bij het vervullen van deze verantwoordelijkheid.

Alle medewerkers zijn verplicht om de eigendommen en middelen van het bedrijf op gepaste en zorgvuldige wijze te gebruiken en deze te beschermen tegen verlies, diefstal of misbruik. We gebruiken materiële en immateriële eigendommen van het bedrijf alleen voor zakelijke doeleinden en niet voor persoonlijk gebruik, tenzij uitdrukkelijk toegestaan.

Belangrijke bedrijfsdoelen voor ons zijn duurzame milieu- en klimaatbescherming en efficiënt gebruik van hulpbronnen. We controleren en valideren onze opties voor CO2-Om emissies te minimaliseren en onze producten en onze acties continu te optimaliseren. Dit bereiken we door een uitgebreid duurzaamheidsconcept, een groot aantal milieuprojecten en de onvermijdelijke CO2-Compenseer de footprint met klimaatcertificaten. Elke werknemer is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en het leveren van een bijdrage aan de bescherming van het milieu en het klimaat door zijn individuele gedrag.

Corruptie, witwasactiviteiten en schendingen van de toepasselijke wetgeving leiden tot sancties tegen de betrokken persoon / personen. Elke werknemer mag geen geschenken of andere voordelen van klanten, leveranciers of andere personen in open of verkapte vorm aannemen, eisen of beloofd krijgen voor of bij de nakoming van zijn contractuele verplichtingen zonder de toestemming van de werkgever. Raadpleeg bij vragen, juridische twijfels of gerechtvaardigde verdenkingen altijd uw leidinggevende. Geen van onze medewerkers mag de zakelijke relaties van het bedrijf gebruiken voor hun eigen voordeel of ten nadele van anderen.
Corruptie, witwasactiviteiten en schendingen van de toepasselijke wetgeving leiden tot sancties tegen de betrokken persoon / personen. 

Ons bedrijf is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor onderwijs en wetenschap, voor cultuur en sport en voor maatschappelijke vraagstukken. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn al decennia lang een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur.

We doen donaties en andere vormen van maatschappelijk engagement uitsluitend in het belang van het bedrijf. We doen geen financiële donaties aan ontvangers met wie een belangenconflict kan ontstaan.

Donaties worden transparant gedaan, aangezien het doel, de ontvanger van de donatie en de bevestiging van de donatie door de ontvanger van de donatie gedocumenteerd en verifieerbaar zijn.

De publieke perceptie van bb-net media GmbH wordt grotendeels bepaald door het uiterlijk, de acties en het gedrag van elke individuele medewerker. Hier zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Ongepast gedrag van een individu kan aanzienlijke schade toebrengen aan ons bedrijf.

Daarom wordt elke medewerker opgeroepen om de reputatie van ons bedrijf hoog te houden door middel van hun gedrag en verschijning in het openbaar of op sociale media.

Ons bedrijf respecteert de internationaal erkende mensenrechten en zet zich in voor de naleving en bescherming ervan. We respecteren de waardigheid en persoonlijke rechten van onze medewerkers en derden. Wij wijzen elke vorm van dwangarbeid en kinderarbeid strikt af.

§ 3 OMGAAN MET ZAKELIJKE PARTNERS / CONCURRENTEN

Zakelijke relaties zijn gebaseerd op objectieve criteria, waaronder prijs en kwaliteit, maar ook op het bestaan ​​van een gevestigde, eerlijke samenwerking. Ons succes is ook gebaseerd op een vertrouwensrelatie met onze klanten.

Zakelijke beslissingen worden alleen genomen in het belang van het bedrijf. We vinden het belangrijk dat onze beslissingen niet worden geleid door privébelangen. Belangenconflicten met privé-, andere economische of andere zaken moeten vanaf het begin voor alle medewerkers worden vermeden. Transparante bekendmaking van het conflict is een eerste vereiste voor het oplossen van eventuele belangenconflicten.

We kunnen succesvolle en duurzame zakelijke deals sluiten in concurrentie met de overtuigende kwaliteit en prestaties van onze producten en diensten. De principes van eerlijkheid en integriteit moeten bij alle zakelijke en sociale activiteiten in acht worden genomen.

Het uitwisselen van geschenken en uitnodigingen in de dagelijkse praktijk is volkomen legitiem, zolang het een redelijke waarde en frequentie niet overschrijdt.

Moreel gedrag en eerlijke concurrentie zijn de basis van ons succes. We houden ons aan de regels van eerlijke concurrentie. Het uitwisselen van informatie over prijzen, prijsbepalende factoren of prijscomponenten, de verdeling van territoriale en klantengroepen, overeenkomsten of informatie over leveringsrelaties en hun voorwaarden is tussen concurrenten niet toegestaan. We verwachten van onze medewerkers en onze zakenpartners dat ze hun verantwoordelijkheid volledig opnemen om eerlijke concurrentie te garanderen.

§ 4 VERTROUWELIJKHEID EN GEGEVENSBESCHERMING

Onze eigen ontwikkelingen en onze kennis zijn van uitstekende waarde. We beschermen deze immateriële activa omdat ze van aanzienlijk economisch belang zijn voor de toekomst van ons bedrijf.

We respecteren intellectuele eigendomsrechten en houden ons aan de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Bij het gebruik van externe informatietechnologieën en software verbinden wij ons ertoe alleen legaal verkregen en gelicentieerde versies te gebruiken.

De werknemer is verplicht tot geheimhouding over alle zakelijke en operationele processen waarvan hij door zijn of haar werk of anderszins kennis heeft genomen. Dit strekt zich ook uit tot bedrijfsgeheimen of bedrijfsprocessen van andere bedrijven waarmee de werkgever juridisch, economisch of organisatorisch verbonden is en die tijdens de looptijd van het contract bekend werden.

De bedrijfsprocessen omvatten met name fabricageprocessen, distributiekanalen, klantenlijsten, rekenbasissen, bedrijfssoftware en vergelijkbare informatie. Dit omvat ook de eigen observaties, ervaringen en resultaten van de medewerker. Alle zakelijke documenten en gegevens van zakelijke transacties dienen als eigendom van de werkgever te worden behandeld en uiterlijk bij beëindiging van de arbeidsrelatie aan de werkgever te worden overhandigd. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor processen en feiten die voor een ieder toegankelijk zijn en waarvan de openbaarmaking uiteraard zonder nadeel is voor de werkgever. Bij twijfel is de werknemer verplicht om instructies in te winnen bij zijn leidinggevende of de directie.

Ook na beëindiging van de arbeidsrelatie blijft de geheimhoudingsplicht bestaan, mits dit de professionele doorstroom van de werknemer niet of slechts onbeduidend belemmert. Mocht de postcontractuele geheimhoudingsplicht de werknemer ten onrechte belemmeren in zijn professionele ontwikkeling, dan heeft hij recht op vrijstelling van deze verplichting jegens de werkgever.

Het is de medewerker verboden om zonder toestemming persoonsgegevens te verwerken (gegevensgeheim). Zij zijn verplicht om bij aanvang van hun werkzaamheden het gegevensgeheim in acht te nemen. Het gegevensgeheim blijft bestaan, zelfs nadat de activiteit is beëindigd (artikel 53 van de federale gegevensbeschermingswet). De werknemer moet bedrijfsgeheimen beschermen, zelfs na beëindiging van de arbeidsrelatie.

We structureren onze relaties met huidige en voormalige werknemers, sollicitanten, zakenpartners en andere groepen mensen zodanig dat bedrijfsrelevante, vertrouwelijke, geheime en persoonlijke gegevens worden beschermd. We verzamelen, verwerken of gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is voor gespecificeerde, duidelijke en legitieme doeleinden. Het gebruik van de gegevens voor de getroffenen moet transparant zijn. Wij behouden het recht op informatie en correctie en, indien nodig, bezwaar, blokkering en verwijdering van de gegevens.

Onze medewerkers verbinden zich ertoe de voorschriften inzake gegevensbescherming, de wettelijke en operationele voorschriften na te leven en tegen misbruik te beschermen. We verbinden ons ertoe een passende standaard te handhaven bij het beveiligen van gegevens.

Alle componenten van de gegevensverwerking moeten zodanig worden beveiligd dat ongeautoriseerd intern of extern gebruik wordt voorkomen.

§ 5 CONTACTPERSOON

Alle medewerkers worden verzocht vertrouwelijk contact op te nemen met hun leidinggevende, het management of per e-mail [e-mail beveiligd] om te draaien, vrij van angst voor negatieve gevolgen.

Alle contactpersonen verbinden zich tot absolute geheimhouding als de contactpersoon hierom verzoekt of als hun bescherming dit vereist.

de Global Compact van de Verenigde Naties is 's werelds grootste en belangrijkste initiatief voor verantwoord ondernemingsbestuur. Gebaseerd op 10 universele principes en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, streeft hij de visie na van een inclusieve en duurzame wereldeconomie ten behoeve van alle mensen, gemeenschappen en markten, nu en in de toekomst. Sinds 2019 maken we deel uit van het Global Compact. De 10 principes zijn onderverdeeld in 4 gebieden:

01. MENSENRECHTEN

(1) Bedrijven dienen de bescherming van internationale mensenrechten te ondersteunen en te respecteren.

(2) Bedrijven dienen ervoor te zorgen dat ze niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten.

02. ARBEIDSNORMEN

(3) Bedrijven dienen de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven.

(4) Bedrijven moeten pleiten voor het uitbannen van alle vormen van dwangarbeid.

(5) Bedrijven moeten pleiten voor de afschaffing van kinderarbeid.

(6) Bedrijven dienen op te komen voor de uitbanning van discriminatie op het gebied van werkgelegenheid en betaald werk.

03. MILIEU

(7) Bedrijven dienen het voorzorgsbeginsel te volgen bij het omgaan met milieuproblemen.

(8) Bedrijven moeten initiatieven nemen om een ​​groter milieubewustzijn te bevorderen.

(9) Bedrijven moeten de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën versnellen.

04. VOORKOMEN VAN CORRUPTIE

(10) Bedrijven moeten opkomen tegen alle vormen van corruptie, inclusief afpersing en omkoping.

PRIVACY

A. SAMENVATTING

1. Wie is verantwoordelijk voor de wetgeving inzake gegevensbescherming?
Verantwoordelijk i. S. d. Gegevensbescherming is de bb-net media GmbH, Lisbonstrasse 4 97424 Schweinfurt.

2. Worden er cookies en analysetools gebruikt op de website?
Ja. Details over hun doel en opties voor verwijdering zijn te vinden in het Privacy-instellingen voor bb-net.deen Privacy-instellingen voor shop.bb-net.de.

3. Waar en hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Voor de verwerkingen die we op de website uitvoeren, specificeren we hoe lang de gegevens door ons worden bewaard en wanneer ze worden verwijderd of geblokkeerd. Tenzij hieronder een uitdrukkelijke opslagperiode wordt gespecificeerd, worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geblokkeerd zodra het doel of de wettelijke basis voor opslag niet langer van toepassing is. Uw gegevens worden alleen opgeslagen op servers in Duitsland.

4. Geven we uw gegevens door aan derden?
Nee. Wij geven uw gegevens niet door aan onbevoegde derden. We gebruiken echter externe dienstverleners als onderdeel van onze verwerkingsactiviteiten en om onze zakelijke transacties af te handelen (bijvoorbeeld op het gebied van IT, logistiek, telecommunicatie, verkoop en marketing). Ze handelen alleen volgens onze instructies en zijn contractueel verplicht op grond van artikel 28 AVG om te voldoen aan de gegevensbeschermingsregels en om de nodige gegevensbeveiligingsmaatregelen te nemen om uw gegevens te allen tijde te beschermen tegen verlies en onbevoegde toegang.

5. Is er een verplichting om persoonsgegevens te verstrekken?
Nee. Wij maken het sluiten van contracten met ons niet afhankelijk van het feit dat u ons vooraf persoonsgegevens verstrekt. Voor u als klant is er in principe geen wettelijke of contractuele verplichting om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Het kan echter zijn dat wij bepaalde aanbiedingen slechts beperkt of helemaal niet kunnen doen als u niet de nodige gegevens verstrekt (bijv. Bestellingen in de webshop).

6. Met wie kunt u contact opnemen als u vragen heeft?
Neem bij vragen over gegevensbescherming contact op met [e-mail beveiligd].

B. PRIVACY-INFORMATIE

Zie punt B) 1. t / m 9.

B 1. Algemene informatie over gegevensbescherming

1.1 Toepassingsgebied
Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens bij de toegang tot en het gebruik van de website "bb-net.de" en de via deze website toegankelijke webshop ("shop.bb-net.de").

1.2 Verantwoordelijke
De instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de zin van artikel 4 nr. 7 DS-GVO is bb-net media GmbH, Lissabon Str. 4 97424 Schweinfurt, e-mail: [e-mail beveiligd]

1.3 Functionaris voor gegevensbescherming
Onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming staat te allen tijde voor u klaar voor alle vragen en als contactpersoon op het gebied van gegevensbescherming. Zijn contactgegevens zijn: Dhr. Andreas Pohl, Pohl Consulting Team GmbH, Mengeringhäuser Str. 15, 34454 Bad Arolsen, e-mail: [e-mail beveiligd]

B 2. Gegevensverwerking bij een bezoek aan onze website

2.1 logbestanden

(1) Wanneer u de website bezoekt, verzamelen wij zogenaamde toegangsgegevens en slaan deze op in een logbestand (zogenaamd logbestand). Deze toegangsgegevens bevatten ook het IP-adres. Bovendien bevat het logbestand de naam van de website die u bezocht, het geopende bestand, de datum en tijd van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en melding van succesvolle toegang, het browsertype en -versie, het besturingssysteem, de zogenaamde verwijzende URL (de eerder bezochte pagina) en de aanvragende provider worden opgeslagen.

(2) We verzamelen dergelijke technische informatie alleen voor de technische optimalisatie van de website, voor de beveiliging van onze technische infrastructuur en zodat de website correct wordt weergegeven. Ons gerechtvaardigde belang bij gegevensverwerking ligt ook in deze doeleinden. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG.

(3) De logfiles worden opgeslagen op basis van een bijbehorend orderverwerkingscontract (Art. 28 AVG) door de aanbieder en exploitant van onze webserver (1 & 1 Telecommunication SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur. De logfiles worden automatisch twee (2) maanden later opgeslagen Collectie verwijderd.

2.2 Cookies

(1) We gebruiken cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie over deze cookies, inclusief hun doel en opslagduur en hun verwijderingsopties Gegevensbeschermingsinstellingen voor ankauf.bb-net.deen Privacy-instellingen voor shop.bb-net.de.

(2) De gegevensverwerking met behulp van "noodzakelijke / essentiële cookies" vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, omdat anders geen toegang mogelijk is of de basisfuncties van de website worden beperkt. Het gebruik van voorkeur / statistieken of zogenaamde marketingcookies vereist uw toestemming en is gebaseerd op art. 6 lid 1 a) AVG.

2.3 Gebruik van analyse- en prestatietools

(1) Op onze website worden zogenaamde analyse- en prestatietools gebruikt, met behulp waarvan we het gebruikersgedrag van onze bezoekers kunnen evalueren om onze diensten en aanbiedingen op de website te optimaliseren. Met deze tools z. Er kan bijvoorbeeld worden gekeken hoe en waar de bezoekers op onze site komen of welke onderdelen van een website bijzonder vaak worden bezocht.

(2) De wettelijke basis voor de gegevensverwerking die plaatsvindt is artikel 6, lid 1, lit. a) AVG, d.w.z. we hebben uw voorafgaande toestemming nodig om deze tools te gebruiken. Zie ook voor details over de analyse- en prestatietools die op de website worden gebruikt, inclusief hun verwijderingsopties Privacy-instellingen voor bb-net.deen Privacy-instellingen voor shop.bb-net.de(Statistieken).

2.4 Gebruik van marketingtools

Onze website maakt momenteel geen gebruik van zogenaamde marketingtools.

B 3. Webwinkel

3. Webwinkel

(1) Indien u producten via onze webshop wilt bestellen, dient u eerst in te loggen of te registreren. Hiervoor hebben we de volgende persoonsgegevens nodig: voor- en achternaam, adres, afleveradres, factuuradres, e-mailadres, naam van de leidinggevende en de contactpersoon. Na registratie krijgt u toegang tot ons klantenportaal (met gebruikersnaam en wachtwoord).

(2) Wij verwerken alle gegevens uitsluitend om u (of de contactpersoon van uw bedrijf) toegang te geven tot onze webshop (login) en om de bestelling te kunnen opnemen, verwerken en afhandelen. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking die plaatsvindt, is artikel 6, lid 1, lit. b) AVG.

(3) We bewaren de gegevens die zijn verzameld voor het starten van een contract (bijv. Registratie) en de verwerking voor de duur van de zakelijke relatie met u, maar in ieder geval tot het verstrijken van eventuele garantietermijnen. Nadat een bestelling of bestelling is uitgevoerd, worden de persoonsgegevens voor een periode van vijf (5) jaar bewaard, tenzij je ons vraagt ​​deze vooraf te verwijderen. Eventuele bewaartermijnen onder belasting- en handelsrecht blijven onaangetast (Art. 6 Par. 1 lit. c) AVG).

B 4. Contactgebied

(1) We bieden op onze website een contactformulier aan om vragen aan geïnteresseerde partijen en gebruikers te beantwoorden en om informatie over onze diensten te verstrekken. De persoonlijke gegevens die op deze manier worden verzameld, omvatten het e-mailadres, de naam en uw bericht / verzoek.

(2) We bewaren uw gegevens voor een maximale periode van een eventuele resulterende contractuele relatie met u (Art. 6 Par. 1 lit. b) AVG). Indien een dergelijke contractuele relatie niet bestaat of niet ontstaat als gevolg van het verzoek, zullen wij uw gegevens uiterlijk negen (9) maanden na het laatste contact met u verwijderen.

B 5. Pers mailinglijst & nieuwsbrief

(1) Door u aan te melden voor de persdistributielijst of voor onze nieuwsbrief, ontvangt u informatie over onze producten en diensten. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn verzameld (naam, e-mailadres, telefoonnummer) is artikel 6, lid 1, lit. a) AVG.

(2) Als u de informatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de ontvangst en de bijbehorende gegevensverwerking en u dienovereenkomstig afmelden zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot de herroeping aan te tasten.

B 6. Toepassingsportaal

Details over het type en de omvang van de gegevensverwerking in verband met een aanvraag via onze website vindt u afzonderlijk in de Informatie over gegevensbescherming voor sollicitanten en werknemers.

B 7. Sociale media en fanpagina's

(1) We organiseren optredens op de volgende online platforms en netwerken om te communiceren met potentiële of bestaande klanten, om ideeën uit te wisselen met geïnteresseerde partijen en gebruikers of om aanbiedingen en diensten te adverteren:

Facebook
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
https://www.facebook.com/about/privacy
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Instagram
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
http://instagram.com/about/legal/privacy/

Google YouTube
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.
https://twitter.com/de/privacy

Afmelden:
https://twitter.com/personalization

LinkedIn
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

XING
XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

(2) Wij beheren onze websites in een zogenaamde gezamenlijke (gegevensbeschermings) verantwoordelijkheid met de providers. Als verwerkingsverantwoordelijke verwerken wij gegevens die u deelt of rechtstreeks publiceert via online platforms en netwerken (bijvoorbeeld via commentaar- en chatfuncties) om met u te communiceren of om ideeën met u uit te wisselen. Als onderdeel van deze interactie kunnen we ook statistische gegevens ontvangen van de platformbeheerders over het gebruik van onze "kanalen en fanpagina's". Deze omvatten B. Informatie over interacties, likes, commentaren of samengevatte informatie en statistieken (bv.IP-adres; herkomst van de volgers) die ons helpen iets te weten te komen over de interacties met onze site. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking in ons verantwoordelijkheidsgebied is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f) AVG.

(3) De bovengenoemde aanbieders verwerken echter ook gegevens op eigen verantwoordelijkheid. Wij hebben geen invloed op gegevens die door de aanbieder onder zijn eigen verantwoordelijkheid worden verwerkt in overeenstemming met zijn eigen gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming. Wij wijzen u erop dat u bij het oproepen van bovengenoemde providers u. Verdere gegevens (bijv. Over uw gebruik en "surfgedrag") kunnen worden verzameld en eventueel naar de aanbieder worden verzonden. Houd er ook rekening mee dat in geval van interactie via de bovengenoemde media, gegevens ook buiten het gebied van de Europese Unie kunnen worden verwerkt, waarbij de providers zich hebben verplicht om de gegevensbeschermingsnormen van de EU na te leven. Bovendien worden gebruikersgegevens meestal verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Dus z. B. uit het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers worden gebruiksprofielen aangemaakt. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om b.v. B. Om advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de betreffende aanbieder.

(4) Voor zover we persoonlijke gegevens van u hebben in verband met het gebruik van de onlineplatforms en netwerken, kunt u uw zorgen aan ons richten. Mocht u ook rechten willen doen gelden jegens een bepaalde aanbieder, neem dan contact op met de verantwoordelijke.

B 8. Plug-ins en widgets

8.1 Algemene informatie over plug-ins van Google

Als onderdeel van het gebruik van de volgende plug-ins op onze website, verzamelt Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland) gewoonlijk uw IP-adres en daarmee de informatie dat u de bijbehorende service en de bijbehorende Heb toegang tot de subpagina. Als u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Google slaat gebruiksprofielen op en kan deze gebruiken voor advertenties en / of marktonderzoek. In dit opzicht treedt Google op als verwerkingsverantwoordelijke (artikel 26 AVG). Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerkingen. We zijn ook niet op de hoogte van de omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden of de bewaartermijnen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, maar u moet wel contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van Google, beschikbaar op http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

8.2 Google reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google als onderdeel van de contactmogelijkheden. reCAPTCHA wordt gebruikt om te differentiëren of een invoer door een mens is gedaan of onjuist door geautomatiseerde machinale verwerking (bijvoorbeeld door zogenaamde bots). Ons gerechtvaardigde belang bij gegevensverwerking ligt ook in deze doeleinden. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. Meer informatie over Google reCAPTCHA en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u onder de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/ android.html.

8.3 Google Maps

Op onze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps, met behulp waarvan we interactieve kaarten direct op de website kunnen weergeven en zo een comfortabel gebruik van de kaartfunctie mogelijk maken (art. 6 lid 1 lit. f) AVG). Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan is te vinden op www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8.4 Google vertalen

We gebruiken de Google Translate-tool op onze website om onze website-inhoud in vreemde talen weer te geven om de gebruikerservaring voor gebruikers van vreemde talen te verbeteren. Dit omvat ook ons ​​gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de bovenstaande gegevens door de derde partij. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. f) AVG. Informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door Google vindt u in de onderstaande mededeling inzake gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/

8.5 Google Fonts en Font Awesome

Onze website gebruikt ook lettertypen van Google (Google Fonts) en Font Awesome (Fonticons, Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, VS) voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van de genoemde providers. Dit geeft deze providers u. Mogelijk weet u dat onze website is bezocht via uw IP-adres. Het gebruik van webfonts vindt plaats in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van ons online-aanbod (art. 6 lid 1 lit. f AVG). U kunt meer informatie over Google Web Fonts vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en https://www.google.com/policies/privacy. U kunt informatie over Font Awesome vinden op https://www.fontawesome.com en in het privacybeleid van Font Awesome: https://www.fontawesome.com/privacy.

8.6 Content delivery network GStatic Google Static Content en Cloudflare

Op onze website gebruiken we het zogenaamde Content Delivery Network (CDN) van de dienstverlener Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, VS ("Cloudflare") en GStatic, een CDN van Google. Het gebruik van deze content delivery-netwerken helpt ons onder andere om de laadsnelheid van onze website te optimaliseren. CDN zorgt ervoor dat de laadtijd van gangbare Java Script-bibliotheken en lettertypen wordt verkort, omdat de bestanden worden overgedragen van snelle, lokale of onderbenutte servers (Art. 6 Para. 1 lit. f DS-GVO). Voor het gebruik van CDN is de verwerking van uw IP-adres technisch noodzakelijk, zodat de inhoud naar uw browser kan worden verzonden. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Cloudflare op: https://www.cloudflare.com/privacypolicy. Meer informatie over gegevensbescherming bij GStatic vindt u op https://policies.google.com/privacy.

9. Jivochat

We gebruiken de JivoChat-chatservice op onze website om het voor ons gemakkelijker te maken om contact op te nemen met onze bezoekers. Ons legitieme belang bij gegevensverwerking ligt ook in deze vereenvoudigde communicatiemogelijkheid. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, lit. f) AVG. De aanbieder is JivoSite Inc., 525 W. Remington Drive, Sunnyvale, CA 94087, VS. De chat is volledig anoniem te gebruiken en wordt gebruikt om geïnteresseerden en klanten te adviseren over productselectie en productvragen. De serviceprovider verzamelt en slaat geanonimiseerde gegevens op voor webanalyse en om het live chatsysteem te bedienen om live ondersteuningsvragen te beantwoorden. Op basis van deze geanonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden aangemaakt.

10. Verkoopviewer

Als onderdeel van de SalesViewer wordt op de website een op JavaScript gebaseerde trackingcode gebruikt, met behulp waarvan de volgende informatie wordt bepaald:
Naam, herkomst en branche van het bezoekende bedrijf, bron / verwijzer van het bezoekende bedrijf, trefwoord, bezoekersgedrag (bezochte pagina's, tijdstip van bezoek, duur van bezoek). Er worden geen cookies of soortgelijke bestanden opgeslagen op de eindapparatuur van de bezoekers van de website. Verdere informatie vindt u op de website van het webanalysesysteem https://www.salesviewer.com/de/datenschutz.

C. UW RECHTEN

U hebt het recht om op elk moment een bevestiging van ons te vragen of we uw persoonlijke gegevens verwerken en het recht op informatie over deze persoonlijke gegevens. Daarnaast heeft u het recht om de gegevensverwerking te corrigeren, te verwijderen en te beperken, evenals het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken of om gegevensoverdracht aan te vragen. Stuur alle informatieverzoeken, verzoeken om informatie, herroepingen of bezwaren tegen gegevensverwerking per e-mail [e-mail beveiligd]. Bovendien hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in geval van schendingen van de gegevensbescherming.

Toelichting bij het bijzondere recht van bezwaar
U hebt ook het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die onder meer is gebaseerd op artikel 6, lid. e) of f) DS-GVO vindt plaats, om een ​​bezwaar in te dienen volgens artikel 1 DS-GVO. We zullen stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar, dan volstaat een e-mail naar ook [e-mail beveiligd].

In overeenstemming met de vereisten van art. 13 en 14 AVG informeren wij u hierbij over de verwerking van persoonsgegevens en uw rechten in dit verband. Welke gegevens in detail worden verwerkt en hoe deze worden gebruikt, hangt grotendeels af van de gevraagde of contractueel overeengekomen diensten.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en met wie kunt u contact opnemen?

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

bb-net media GmbH
Lissabon Street 4e
97424 Schweinfurt, Duitsland
T +49 9721/64 694 - 0
E-mail: [e-mail beveiligd]

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres:

Andreas Pohl ik. H. Pohl Adviesteam GmbH
Mengeringhäuser Str.15
34454 Bad Arolsen, Duitsland
T + 49 5691 8900 501
E-mail: [e-mail beveiligd]

2. Welke gegevens gebruiken we en hoe verzamelen we ze?

Met betrekking tot het starten van een bedrijf en de daaropvolgende verwerking van de zakelijke relatie, verwerken we gegevens van onze zakenpartners of hun contactpersonen die we rechtstreeks van hen of andere geautoriseerde derde partijen hebben ontvangen (bijvoorbeeld om contracten na te komen of op basis van gegeven toestemming). Anderzijds verwerken we in dit verband gegevens die we verkrijgen uit openbaar toegankelijke bronnen (bijvoorbeeld handelsregister). De verwerkte gegevenscategorieën zijn als volgt:

Geïnteresseerde personen:

 • Persoonlijke / contactgegevens (bijv. Voornaam, achternaam, geslacht, bedrijfsvorm, telefoonnummers, fax, e-mail
 • Communicatiegegevens in verband met de correspondentie (e-mails, correspondentie)

Klanten, leveranciers, dienstverleners:

 • Persoonlijke / contactgegevens (bijv. Voornaam, achternaam, geslacht, bedrijfsvorm, telefoonnummers, fax, e-mail)
 • Contract- en factuurgegevens (bijv. Bankgegevens, bestelde goederen en diensten, factuurgegevens)
 • Belastingidentificatienummers
 • Communicatiegegevens in verband met de correspondentie (e-mails, correspondentie)
 • Kredietwaardigheid

3. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond worden uw gegevens verwerkt?

De gegevensverwerking door bb-net media GmbH vindt plaats voor de uitvoering van uw zakelijke taken in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de federale gegevensbeschermingswet (BDSG) en alle andere relevante wetten (bijv.HGB, AO, enz.)

3.1 Op basis van toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. een AVG

Als u ons uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden (bijvoorbeeld voor nieuwsbrieven), wordt de rechtmatigheid van deze verwerking gegeven op basis van uw toestemming. De gegeven toestemming kan te allen tijde met toekomstig effect worden ingetrokken. Dit geldt ook voor het intrekken van toestemmingsverklaringen die aan ons zijn gegeven voordat de AVG in werking trad. Houd er rekening mee dat de herroeping pas in de toekomst van kracht wordt; de verwerking die vóór de herroeping heeft plaatsgevonden, wordt niet beïnvloed.

3.2 Voor de uitvoering / uitvoering van een contract of voor precontractuele maatregelen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. b AVG

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats om contracten met onze klanten, leveranciers en dienstverleners na te komen. Dit omvat ook de implementatie van precontractuele maatregelen op verzoek van de zakenpartner.

3.3 In het kader van een belangenafweging in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f AVG

Indien nodig verwerken wij uw gegevens buiten de feitelijke uitvoering van de overeenkomst om onze gerechtvaardigde belangen of die van derden te vrijwaren. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Bewering van juridische claims en verdediging bij juridische geschillen
 • interne administratieve doeleinden van bb-net media GmbH
 • Garantie van IT-beveiliging en IT-operaties
 • Gebouwbeveiligingsmaatregelen, eigendom en diefstalbeveiliging door toegangscontrole en video-opname
 • Reclame, voor zover u heeft ingestemd met het gebruik van uw gegevens
 • Onderzoek en optimalisatie van procedures voor direct klantcontact
 • Opvragen en verzenden van gegevens van kredietagentschappen voor kredietcontroles
3.4 Vanwege wettelijke vereisten volgens artikel 6, lid 1, lit. c AVG of in het algemeen belang in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 lit. e AVG

Bovendien zijn we onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen om te voldoen aan wettelijke vereisten (bijv. Fiscale en commerciële regelgeving), die het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk maken.

4. Wie krijgt uw gegevens?

Binnen ons bedrijf hebben alleen die functies en personen toegang tot uw gegevens die deze nodig hebben om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen of de hierboven genoemde doeleinden te voldoen. Dienstverleners en plaatsvervangende agenten die door ons worden gebruikt, kunnen ook voor dit doel gegevens ontvangen.
Gegevens worden alleen buiten het bedrijf doorgegeven als dit nodig is voor de bovengenoemde doeleinden, als er wettelijke verplichtingen zijn of als je toestemming hebt gegeven. Alle ontvangers zijn verplicht om hun gegevensbescherming na te leven.

Onder deze voorwaarden kunnen ontvangers van persoonlijke gegevens zijn:

 • Overheidsinstanties en instellingen (bijv. Belastingautoriteiten) als er een wettelijke of officiële verplichting is,
 • Verwerkers aan wie wij persoonsgegevens doorgeven om de zakelijke relatie met u uit te voeren (bijv. Betalingstransacties, boekhouding),
 • die plaatsen waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven voor de overdracht van gegevens,
 • Kredietbureaus voor kredietcontroles,
 • Logistieke dienstverlener,
 • Advocaten en verzekeringsmaatschappijen voor schaderegeling en claimafhandeling.

Er is in principe geen doorgifte aan ontvangers in landen buiten de EU of de EER (zogenaamde derde landen). Indien in individuele gevallen gegevens moeten worden overgedragen aan derde landen, is dit ofwel noodzakelijk voor de uitvoering van het contract, geschiedt in het kader van de orderverwerking, wettelijk verplicht of geschiedt op basis van een toestemming die u ons hebt gegeven.

Als dienstverleners in derde landen worden gebruikt, vindt de doorgifte doorgaans alleen plaats als de EU-Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming in het derde land of andere passende gegevensbeschermingsgaranties in de zin van artikel 44 ev heeft bevestigd. ) beschikbaar.

5. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is om de doeleinden genoemd in paragraaf 3 te vervullen. Opgemerkt moet worden dat veel van onze zakelijke relaties langdurig zijn. Als de gegevens niet langer nodig zijn om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen, moeten ze regelmatig worden verwijderd, tenzij hun tijdelijke verdere verwerking nodig is voor de volgende doeleinden:

 • Naleving van commerciële en fiscale bewaartermijnen, bijvoorbeeld volgens de Commercial Code (HGB) of Tax Code (AO). De daar genoemde termijnen zijn maximaal 10 jaar.
 • Bewaring van bewijs in het kader van de verjaringstermijn (bijv. §§ 195 ev BGB). De bewaartermijn is meestal 3 jaar, in bepaalde gevallen kan dit oplopen tot 30 jaar.

6. Welke rechten op het gebied van gegevensbescherming heeft u?

Elke betrokkene heeft het recht om:

 • Informatie volgens art.15 AVG
 • Correctie volgens art.16 AVG
 • Verwijdering volgens art.17 AVG
 • Beperking van de verwerking volgens artikel 18 AVG
 • Overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 AVG
 • Bezwaar tegen art.21 AVG

De beperkingen volgens artikel 34 en 35 BDSG zijn van toepassing op het recht op informatie en het recht op verwijdering. Bovendien bestaat er een recht van beroep bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG in samenhang met sectie 19 BDSG).
U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment intrekken. Dit geldt ook voor het intrekken van toestemmingsverklaringen die aan ons zijn gegeven voordat de AVG in werking trad. Houd er rekening mee dat de herroeping pas in de toekomst van kracht wordt. De verwerking die plaatsvond vóór de intrekking wordt niet beïnvloed.

7. Heeft u een verplichting om gegevens te verstrekken?

Het verstrekken van persoonsgegevens voor de totstandkoming, uitvoering, uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen is doorgaans niet wettelijk of contractueel vereist.
U bent dus niet verplicht om informatie over persoonsgegevens te verstrekken. Houd er echter rekening mee dat deze meestal nodig zijn voor de beslissing over het sluiten van een contract, de uitvoering van het contract of voor precontractuele maatregelen.

Als u ons geen persoonlijke gegevens verstrekt, kunnen we mogelijk geen beslissing nemen in het kader van contractuele maatregelen. We raden u altijd aan om alleen persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het sluiten van het contract, de uitvoering van het contract of precontractuele maatregelen.

8. Is er automatische besluitvorming (inclusief profilering)?

Wij gebruiken geen automatische besluitvorming in overeenstemming met artikel 22 AVG om de zakelijke relatie tot stand te brengen, te implementeren en te beëindigen. Er is ook geen profilering.

Deze informatie over gegevensbescherming informeert u over de verwerking van persoonsgegevens bij bb-net media GmbH (hierna bb-net). Persoonlijke gegevens behoren toe aan Art. 4 nr. 1 AVG alle informatie die betrekking kan hebben op een natuurlijke persoon, in het bijzonder door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam of een personeelsnummer waarmee uw persoon kan worden geïdentificeerd. bb-net verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor een specifiek doel en te goeder trouw in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

* Voor een betere leesbaarheid worden de vrouwelijke en mannelijke namen niet gebruikt. Voor zover neutrale of mannelijke termen worden gebruikt, moeten alle werknemers worden begrepen, ongeacht geslacht.

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

bb-net media GmbH
Vertegenwoordigd door algemeen directeur Michael Bleicher
Lissabon Street 4e
97424 Schweinfurt, Duitsland

Tel: + 49 (0) 9721 6469 40
E-mail: [e-mail beveiligd]

2. Naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Andrew Pohl
Pohl Consulting Team GmbH
Mengeringhäuser Str.15
34454 Bad Arolsen, Duitsland

E-mail: [e-mail beveiligd]

3. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens bij bb-net zijn:

 • 6 par. 1 (a) AVG - verwerking met toestemming van de betrokkene,
 • 6 Par. 1 (b) AVG - verwerking voor precontractuele en contractuele doeleinden,
 • 6 par. 1 (c) AVG - verwerking voor de nakoming van wettelijke verplichtingen,
 • 6 Para. 1 (f) AVG - verwerking om de legitieme belangen van bb-net of een derde partij te beschermen, tenzij de bescherming van de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen prevaleert,
 • 88 AVG in combinatie met artikel 26 BDSG - verwerking ten behoeve van de arbeidsrelatie.

4. Doeleinden van het verzamelen en verwerken

bb-net verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens: 

 • met het oog op het uitvoeren van arbeids- en andere contractuele relaties, 
 • voor doeleinden die zijn toegestaan ​​in de context van onze zakelijke activiteiten en voor het beschermen van gerelateerde legitieme belangen, bijv. B. in verband met het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een zakelijke relatie of een belanghebbende, 
 • in het kader van het voldoen aan wettelijke vereisten en verplichtingen om samen te werken. 

Verwerking van persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd vindt niet plaats. Alvorens persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, zal bb-net u informeren over deze verwerking en, indien nodig, uw toestemming vragen. 

Voor de hierboven genoemde doeleinden, z. B. omvatten in detail: 

 • Verwerking van aanvragen, 
 • Initiatie, uitvoering en beëindiging van (een) dienstverband Contractuele relatie, 
 • Acquisitie van klantorders, 
 • Orderafhandeling, behoefteanalyse, 
 • Adverteren voor ons eigen dienstenportfolio, 
 • Opsporing van mogelijke contractbreuken of strafbare feiten, 
 • Prestatiebepaling en prestatiebeheer, 
 • Salarisadministratie, facturering, facturering en betalingstransacties, beslagleggingen, 
 • Personeelsadministratie, personeelsplanning, personeelsbeheer, personeelsontwikkeling en opleiding, 
 • Arbeidsveiligheid en geneeskunde, 
 • Naleving van wettelijke vereisten, bijv. B. volgens de principes van het arbeidsrecht, het belastingrecht en het socialezekerheidsrecht en de wettelijke verplichtingen tot samenwerking, 
 • Verwerking van huurcontracten,  
 • Voordelen van werkgelegenheidssubsidies aanvragen, 
 • interne administratieve, organisatorische en statistische doeleinden, kwaliteitsborging, 
 • Zorgen voor de veiligheid en bescherming van verwerkingsmethoden en gegevens tegen ongeoorloofde toegang, vervalsing en ongeoorloofd gebruik, 
 • De faciliteiten, apparatuur en activa van het bedrijf beschermen tegen diefstal en andere schade.

5. Persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens

bb-net verzamelt en verwerkt persoonsgegevens en persoonlijke informatie voor de bovengenoemde doeleinden. De verzameling en verwerking vindt plaats in strikte overeenstemming met de principes van data-economie en doelbinding. Het verstrekken van de gegevens door de betrokken persoon is vrijwillig buiten de bestaande contractuele relaties of daaruit voortvloeiende wettelijke verplichtingen. Zelfs in arbeidsovereenkomsten kunnen gegevens op vrijwillige basis worden verzameld en met toestemming van de betrokkene worden doorgegeven. De gegevens worden zowel op papier als in digitale vorm verwerkt.

Deze gegevens omvatten met name:

 • alle soorten stamgegevens (naam, academische titel, adres, geboortedatum en -plaats, geslacht, personeelsnummer, enz.),
 • Burgerlijke staat, kinderen, echtgenoot, erfgenamen, gelovigen, religieuze overtuiging en nationaliteit,
 • Gegevens van de sollicitant (sollicitatie, curriculum vitae, certificaten, bewijs van school- en beroepsopleiding, bewijs van andere onderwijskwalificaties, referenties, foto),
 • alle soorten contractgegevens (bijv. soort dienstverband, mate van dienstverband, begin / einde dienstverband, voorwaarden en prestatievergoedingen, bankgegevens, enz.),
 • Organisatiegegevens (bijv. Functietitel, functie, leidinggevende, locatie, managementniveau, etc.),
 • Loon- en loonbetalingsgegevens (bv. Loonadministratiegegevens, bankgegevens, informatie over sociale zekerheid, informatie over loonbeslag, enz.),
 • Prestatiegegevens (bijv. Beoordelingen, competentiebeoordelingen, potentiële beoordelingen, evaluatiegegevens voor de Structogram-test, loonbepalingsgegevens, informatie over werkprestaties, informatie over deelname aan opleidingsmaatregelen in het kader van de arbeidsrelatie, enz.),
 • Zakelijke contact- en communicatiegegevens inclusief contactgegevens van sociale media,
 • Profielgegevens, certificeringen, informatie over school en beroepsopleiding, voltooide opleidingen voor vervolgonderwijs en opleiding en voor kwalificaties en andere kwalificaties, zoals eerste hulp, rampenbestrijding, brand- en evacuatiehulp,
 • Werktijden, verzuim, vakantie, verzuimredenen, reis- en reistijden, verlof (betaald, onbetaald, zwangerschaps- en ouderschapsverlof),
 • Machtigingen zoals B. toegangsrechten en toegangsrechten tot IT-systemen,
 • IT-loggegevens zoals B. over de werking en het gebruik van communicatie- en gegevensverwerkende apparatuur, procedures en systemen, evenals opnames van het videobewakingssysteem,
 • Gegevens over uitgegeven materiële middelen en bedrijfseigendommen die door de betrokkenen worden gebruikt,
 • Informatie over aanmanings- en faillissementsprocedures,
 • persoonsgegevens uit e-mails en correspondentie, out-of-office notities,
 • Geschiedenis gegevens,
 • Gegevens over verblijfsstatus, tewerkstellingsvergunning, inschrijvingsstatus bij uitzendbureaus of instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van de basisbeveiliging volgens SGB ​​II krijgt opdracht, klantnummer van het uitzendbureau, gemeenschapsnummer, verzekeringsnummers,
 • Kopieën van identiteitskaart, registratiedocumenten, ernstig gehandicapte identiteitskaart, rijbewijs,
 • Informatie over ziekenhuisverblijven,
 • Informatie over gezondheids- en bedrijfsintegratiebeheer, de status van ernstig gehandicapte personen en andere werkgerelateerde gezondheidsgegevens.

6. Opslagduur

Persoonlijke gegevens worden alleen door bb-net opgeslagen zolang kennis van de gegevens nodig is voor de bovengenoemde doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of als er wettelijke of contractuele bewaarvereisten bestaan.

Afwijkende wettelijke bewaartermijnen vloeien voort uit de belastingwetgeving, arbeidswetgeving en sociale zekerheidsrechtelijke regelgeving. Als de gegevens niet langer nodig zijn om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen, worden ze regelmatig verwijderd, tenzij hun tijdelijke verdere verwerking om juridische redenen noodzakelijk is.

7. Overdracht van persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens

 1. Persoonsgegevens worden door bb-net alleen doorgegeven of verstrekt aan externe instanties voor zover hiervoor toestemming is gegeven in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels.Dit is het geval wanneer: 
 • de verzending wordt voorgeschreven door een wettelijke norm, 
 • de overdracht dient om een ​​contractuele relatie te vervullen, 
 • bb-net heeft een gerechtvaardigd belang in de zin van de bovengenoemde doeleinden en de verzending is toegestaan ​​in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming, 
 • vooraf toestemming van de betrokkene is verkregen. 

De ontvangers van de persoonlijke gegevens kunnen zijn: B. omvatten: 

 • Opdrachtgevers, klanten en geïnteresseerden, 
 • Agenten en contractors die een dienst verlenen voor bb-net (bijv. Gegevensverwerkingstaken in externe datacenters, loonbelastingdienst, Verhuurder), 
 • Overheden (bijv. Belasting- en socialezekerheidsinstanties, uitzendbureaus, aanbieders van basiszekerheid volgens SGB II) en verzekeringsmaatschappijen, 
 • Wettelijke vertegenwoordigers, rechtbanken,  
 • Aanbieders van onderwijs en opleiding, 
 • Verzekeringsmaatschappijen, 
 • Banken, accountants, 
 • Schuldeiser, derde schuldenaar. 

Als bb-net persoonsgegevens naar agenten, autoriteiten, dienstverleners of klanten /-Dit gebeurt uitsluitend in het kader van orderverwerkingsovereenkomsten. 

Indien voor het doorgeven van persoonsgegevens toestemming of afzonderlijke melding van de betrokkene vereist is, zal bb-net vooraf toestemming vragen of de betrokkene daarover tijdig informeren. 

Voor zover gegevens worden overgedragen aan derde landen of worden bekendgemaakt aan instanties in derde landen, worden aanvullende eisen in acht genomen. In overeenstemming met deze regelgeving wordt een contract voorgeschreven door de AVG gesloten tussen bb-net en de verwerkingsorganisatie in overeenstemming met de EU-modelcontractbepalingen. 

8. Uw privacyrechten

Elke betrokkene heeft het recht om:

 • Informatie volgens art.15 AVG,
 • Correctie volgens art.16 AVG,
 • Schrapping volgens art.17 AVG,
 • Beperking van de verwerking volgens art.18 AVG,
 • Overdraagbaarheid van gegevens volgens Art.20 AVG,
 • Bezwaar volgens art.21 AVG.

De beperkingen volgens artikel 34 en 35 BDSG zijn van toepassing op het recht op informatie en het recht op verwijdering. Bovendien is er een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in overeenstemming met. Art. 77 AVG in combinatie met artikel 19 BDSG.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken door contact op te nemen met de verantwoordelijke. Dit geldt ook voor het intrekken van toestemmingsverklaringen die aan ons zijn gegeven voordat de AVG in werking trad. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Verwerkingen die plaatsvonden vóór de herroeping worden dus niet beïnvloed door de herroeping.

U kunt ons alle rechten per e-mail sturen op [e-mail beveiligd] of gebruik de contactgegevens vermeld in het gedeelte "Verantwoordelijk".

1. introductie

bb-net Media GmbH (hierna ook "bb-net") verbindt zich ertoe de wetten inzake gegevensbescherming na te leven in het kader van haar sociale verantwoordelijkheid. Deze richtlijn gegevensbescherming is van toepassing op bb-net in relatie tot de basisprincipes van gegevensbescherming. Het handhaven van gegevensbescherming is een basis voor het vertrouwen van zakelijke relaties voor bb-net in haar eigendommen als werkgever en als partner voor haar zakelijke partners.

De richtlijn gegevensbescherming schept een van de noodzakelijke randvoorwaarden voor de overdracht van gegevens tussen bb-net, klanten, geïnteresseerde partijen en andere zakenpartners. Het garandeert het juiste niveau van gegevensbescherming dat vereist is door de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming en nationale wetten.

Uitsluitend om redenen van betere leesbaarheid wordt het respectieve juiste gebruik van mannelijke, vrouwelijke of verschillende vormen van taal niet gebruikt. De mannelijke taalvorm die hier wordt gebruikt, is representatief voor het vrouwelijke of diverse geslacht. Hetzelfde geldt voor de vrouwelijke vorm, het geldt ook als proxy voor het mannelijke of diverse geslacht, geldt ook voor het diverse geslacht, het geldt ook als vervanging voor het mannelijke of vrouwelijke geslacht.

2. Omvang

Deze richtlijn gegevensbescherming is van toepassing op bb-net. De richtlijn gegevensbescherming strekt zich uit tot alle verwerkingen van persoonsgegevens. Geanonimiseerde gegevens, bijv. B. voor statistische evaluaties of onderzoeken, zijn niet onderworpen aan deze richtlijn inzake gegevensbescherming. De laatste versie van de richtlijnen gegevensbescherming is op te vragen bij bb-net.

3. Toepasselijkheid van staatswet

Deze richtlijn gegevensbescherming bevat de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming zonder de bestaande staatswet te vervangen. Het vormt een aanvulling op de respectieve nationale gegevensbeschermingswetgeving. De respectievelijke staatswet heeft voorrang als afwijkingen van deze richtlijn vereist zijn of als er nadere eisen aan worden gesteld.

4. Principes voor de verwerking van persoonsgegevens

4.1 Wettigheid

Bij het verwerken van persoonsgegevens moeten de persoonlijke rechten van de betrokken persoon worden beschermd. Persoonlijke gegevens moeten op een rechtmatige manier worden verzameld en verwerkt.

4.2 oormerken

De verwerking van persoonsgegevens mag alleen plaatsvinden voor de doeleinden die werden gespecificeerd voordat de gegevens werden verzameld. Latere wijzigingen van de doeleinden zijn slechts in beperkte mate mogelijk en behoeven verantwoording.

4.3 Transparantie

De betrokkene moet worden geïnformeerd over de omgang met zijn gegevens. In principe moeten persoonsgegevens worden verzameld bij de betrokkene. Bij het verzamelen van de gegevens moet de betrokkene ten minste het volgende kunnen herkennen of dienovereenkomstig worden geïnformeerd over:

 • de identiteit van de verantwoordelijke instantie,
 • het doel van de gegevensverwerking,
 • Derden of categorieën van derden aan wie de gegevens kunnen worden overgedragen.
4.4 Gegevensvermijding en gegevenseconomie

Voordat persoonsgegevens worden verwerkt, moet worden gecontroleerd of en in hoeverre dit nodig is om het beoogde doel van de verwerking te bereiken. Persoonlijke gegevens mogen niet worden bewaard voor mogelijke toekomstige doeleinden, tenzij vereist of toegestaan ​​door de staatswet.

4.5 verwijderen

Persoonsgegevens die na het verstrijken van de wettelijke of bedrijfsprocesgerelateerde bewaartermijnen niet meer nodig zijn, moeten worden verwijderd. Indien er in individuele gevallen aanwijzingen zijn van gerechtvaardigd belang bij deze gegevens, dienen de gegevens bewaard te blijven totdat het gerechtvaardigd belang wettelijk is opgehelderd en gecontroleerd door bb-net.

4.6 Feitelijke juistheid en up-to-date gegevens

Persoonsgegevens moeten correct, volledig en - indien nodig - actueel worden bewaard. Er moeten passende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat niet-toepasbare, onvolledige of verouderde gegevens worden verwijderd, gecorrigeerd, aangevuld of bijgewerkt.

4.7 Vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging

Het gegevensgeheim is van toepassing op persoonsgegevens. Ze moeten vertrouwelijk worden behandeld bij persoonlijke transacties en moeten worden beveiligd door middel van passende technische en organisatorische maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, onwettige verwerking of openbaarmaking, evenals onopzettelijk verlies, wijziging of vernietiging.

5. Toelaatbaarheid van gegevensverwerking

Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens is alleen toegestaan ​​als een van de volgende toestemmingen is gegeven. Een dergelijke vergunning is ook vereist als het doel voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens moet worden gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke doel.

5.1 Gegevens van de klant, prospect, partner en zakenpartner
5.1.1 Gegevensverwerking voor het aangaan, sluiten en beëindigen van het contract

Persoonsgegevens van de betrokken geïnteresseerde partijen, klanten, partners of zakenpartners kunnen worden verwerkt om een ​​contract te rechtvaardigen, uit te voeren en te beëindigen. Dit omvat ook de zorg voor de contractpartner, mits dit verband houdt met het doel van het contract. In aanloop naar een contract - dus in de startfase van het contract - is de verwerking van persoonsgegevens voor het opstellen van offertes, het opstellen van verkoop- of servicecontracten of het vervullen van andere wensen van de belanghebbende gericht op het sluiten van een contract toegestaan. Bij het aangaan van het contract kan contact worden opgenomen met belanghebbenden met behulp van de door hen verstrekte gegevens. Eventuele beperkingen van de belanghebbende moeten in acht worden genomen.

5.1.2 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

Klantloyaliteit of reclamemaatregelen vereisen aanvullende wettelijke vereisten. De verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden is toegestaan, mits dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. De betrokkene moet worden geïnformeerd over het gebruik van zijn gegevens voor reclamedoeleinden. Als gegevens uitsluitend voor reclamedoeleinden worden verzameld, is dit vrijwillig door de betrokken persoon. De betrokkene moet worden geïnformeerd over het vrijwillige karakter van het verstrekken van gegevens voor deze doeleinden. Bij de communicatie met de betrokkene moet de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn gegevens voor reclamedoeleinden worden verkregen. De betrokkene moet in het kader van de toestemming (toestemming) kunnen kiezen tussen de beschikbare contactkanalen zoals e-mail en telefoon.

5.1.3 Toestemming voor gegevensverwerking

Gegevensverwerking kan plaatsvinden op basis van toestemming van de betrokkene. Alvorens toestemming te geven, volgens 4.3. van deze richtlijn gegevensbescherming. Om bewijsredenen moet de toestemmingsverklaring schriftelijk of elektronisch worden verkregen. Onder bepaalde omstandigheden, b.v. B. In het geval van telefonisch advies kan toestemming ook mondeling worden gegeven. Hun uitgifte moet worden gedocumenteerd.

5.1.4 Gegevensverwerking op basis van wettelijke toestemming

De verwerking van persoonsgegevens is ook toegestaan ​​als de wettelijke bepalingen van de overheid gegevensverwerking vereisen, vereisen of toestaan. Het type en de omvang van de gegevensverwerking moeten noodzakelijk zijn voor de wettelijk toegestane gegevensverwerking en zijn gebaseerd op deze wettelijke bepalingen.

5.1.5 Gegevensverwerking op basis van gerechtvaardigd belang

De verwerking van persoonsgegevens kan ook plaatsvinden indien dit nodig is voor het realiseren van een gerechtvaardigd belang van bb-net. Gerechtvaardigde belangen zijn doorgaans juridische (bijv. Invordering van uitstaande vorderingen) of economische (bijv. Vermijden van contractuele verstoringen) feiten. Een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang mag niet plaatsvinden indien er in individuele gevallen een aanwijzing is dat de belangen van de betrokkene die bescherming verdienen zwaarder wegen dan het belang bij de verwerking. Bij elke verwerking moeten de belangen die bescherming verdienen, worden gecontroleerd.

5.1.6 Verwerking van bijzonder gevoelige gegevens

De verwerking van bijzonder gevoelige persoonsgegevens mag alleen plaatsvinden als dit wettelijk verplicht is of als de betrokkene uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking van deze gegevens is ook toegestaan ​​als dit absoluut noodzakelijk is om juridische claims tegen de betrokken persoon te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Als de verwerking van bijzonder gevoelige gegevens is gepland, moet de functionaris voor gegevensbescherming vooraf worden geïnformeerd.

5.1.7 Gebruikersgegevens en internet

Als persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt op websites of in apps, moeten de betrokkenen hierover worden geïnformeerd in mededelingen over gegevensbescherming en, indien van toepassing, in cookieverklaringen. De gegevensbeschermingsverklaringen en, indien van toepassing, de cookieverklaringen moeten zodanig worden geïntegreerd dat ze gemakkelijk herkenbaar, direct toegankelijk en constant beschikbaar zijn voor de betrokkenen. Als er gebruiksprofielen worden aangemaakt (tracking) om het gebruiksgedrag van websites en apps te evalueren, moeten de betrokkenen hierover worden geïnformeerd in de informatie over gegevensbescherming. Persoonlijke tracking mag alleen plaatsvinden als de nationale wetgeving dit toelaat of als de betrokken persoon daarmee heeft ingestemd. Als de tracking plaatsvindt onder een pseudoniem, moet de betrokkene de mogelijkheid krijgen om bezwaar te maken in de gegevensbeschermingsverklaring (opt-out). Als toegang tot persoonsgegevens is ingeschakeld op websites of apps in een gebied dat onderworpen is aan registratie, moeten de identificatie en authenticatie van de betrokkenen zo worden ontworpen dat passende bescherming wordt bereikt voor de respectieve toegang.

5.2 Werknemersgegevens
5.2.1 Gegevensverwerking voor de arbeidsrelatie

Voor de arbeidsrelatie kunnen de persoonsgegevens worden verwerkt die nodig zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Bij het aangaan van een arbeidsrelatie kunnen persoonsgegevens van sollicitanten worden verwerkt. Na afwijzing moeten de gegevens van de sollicitant worden verwijderd, rekening houdend met de termijnen voor bewijsvoering, tenzij de sollicitant toestemming heeft gegeven voor verdere opslag voor een later selectieproces. In de bestaande arbeidsrelatie moet de gegevensverwerking altijd verband houden met het doel van de arbeidsovereenkomst, tenzij een van de volgende toestemmingen voor gegevensverwerking van toepassing is.

Als het nodig is om bij het aangaan van de arbeidsrelatie of in de bestaande arbeidsrelatie bij een derde meer informatie over de sollicitant te verzamelen, moet rekening worden gehouden met de respectieve nationale wettelijke vereisten. Bij twijfel moet de toestemming van de betrokken persoon worden verkregen.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die in het kader van de arbeidsrelatie zijn, maar oorspronkelijk niet gebruikt om de arbeidsovereenkomst na te komen, dient er een wettelijke legitimatie te zijn. Dit kunnen wettelijke vereisten zijn of de toestemming van de werknemer of de legitieme belangen van het bedrijf.

5.2.2 Gegevensverwerking op basis van wettelijke toestemming

De verwerking van persoonlijke werknemersgegevens is ook toegestaan ​​als de wettelijke bepalingen van de staat gegevensverwerking vereisen, vereisen of toestaan. Het type en de omvang van de gegevensverwerking moeten noodzakelijk zijn voor de wettelijk toegestane gegevensverwerking en zijn gebaseerd op deze wettelijke bepalingen. Als er juridische speelruimte is, moet rekening worden gehouden met de gerechtvaardigde belangen van de werknemer.

5.2.3 Toestemming voor gegevensverwerking

Verwerking van personeelsgegevens kan plaatsvinden op basis van toestemming van betrokkene. Toestemmingsverklaringen moeten vrijwillig worden gegeven. Onvrijwillige toestemming is niet effectief. Om bewijsredenen moet de toestemmingsverklaring schriftelijk of elektronisch worden verkregen. Als de omstandigheden dit niet toelaten, kan de toestemming mondeling worden gegeven. In elk geval moet de uitgifte correct worden gedocumenteerd. In het geval van een geïnformeerde, vrijwillige openbaarmaking van gegevens door de betrokkene, kan toestemming worden verondersteld als de nationale wetgeving geen uitdrukkelijke toestemming vereist. Alvorens toestemming te geven, volgens 4.3. van deze richtlijn gegevensbescherming.

5.2.4 Gegevensverwerking op basis van gerechtvaardigd belang

De verwerking van persoonsgegevens van medewerkers kan ook plaatsvinden indien dit nodig is voor het realiseren van een gerechtvaardigd belang van bb-net. Gerechtvaardigde belangen zijn meestal wettelijk gerechtvaardigd (bijv. Het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims) of economisch (bijv. Evaluatie van werknemers).

Verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang mag niet plaatsvinden als er in individuele gevallen een aanwijzing is dat de beschermingswaardige belangen van de werknemer zwaarder wegen dan het belang bij verwerking. Bij elke verwerking moet het bestaan ​​van gerechtvaardigde belangen worden gecontroleerd. Beheersmaatregelen die de verwerking van werknemersgegevens vereisen, mogen alleen worden uitgevoerd als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat of als er een gerechtvaardigde reden is. Ook als er een gerechtvaardigde oorzaak is, moet de evenredigheid van de beheersmaatregel worden gecontroleerd. Het gerechtvaardigde belang van de onderneming bij de uitvoering van de beheersmaatregel (bv. Naleving van wettelijke bepalingen en interne bedrijfsregels) moet worden afgewogen tegen een mogelijk gerechtvaardigd belang van de werknemer die door de maatregel wordt getroffen om de maatregel uit te sluiten en mag alleen worden uitgevoerd als dit passend is . De legitieme belangen van het bedrijf en de mogelijke legitieme belangen van de werknemers moeten worden bepaald en gedocumenteerd voordat er actie wordt ondernomen. Bovendien moet rekening worden gehouden met eventuele verdere vereisten die op grond van de nationale wetgeving gelden (bijv. Informatierechten van de betrokkenen).

5.2.5 Verwerking van bijzonder gevoelige gegevens

Bijzonder gevoelige persoonsgegevens mogen alleen onder bepaalde voorwaarden worden verwerkt. Gegevens die bijzonder waardig zijn om te worden beschermd, zijn gegevens over ras en etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of de gezondheid of het seksleven van de betrokken persoon. Op grond van de staatswet kunnen andere gegevenscategorieën worden geclassificeerd als bijzonder waardig voor bescherming of kan de inhoud van de gegevenscategorieën anders worden ingevuld. Evenzo mogen gegevens met betrekking tot strafbare feiten vaak alleen worden verwerkt onder speciale voorwaarden die zijn vastgelegd in de staatswet. De verwerking moet uitdrukkelijk zijn toegestaan ​​of voorgeschreven door de staatswet. Daarnaast kan verwerking worden toegestaan ​​als dit nodig is om de verantwoordelijke instantie te laten voldoen aan haar rechten en plichten op het gebied van arbeidsrecht. De werknemer kan ook vrijwillig uitdrukkelijk instemmen met de verwerking. Als de verwerking van bijzonder gevoelige gegevens is gepland, moet de functionaris voor gegevensbescherming vooraf worden geïnformeerd.

5.2.6 Telecommunicatie en internet

Telefoonsystemen, e-mailadressen, intranet en internet evenals interne sociale netwerken worden voornamelijk door het bedrijf ter beschikking gesteld als onderdeel van de operationele taken. Het zijn arbeidsmiddelen en bedrijfsmiddelen. Ze kunnen worden gebruikt in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen en interne bedrijfsrichtlijnen.

Privégebruik is uitgesloten en in ieder geval verboden.

Om veiligheidsredenen kan het gebruik van telefoonsystemen, e-mailadressen en internet gedurende een beperkte tijd worden gelogd. Persoonlijke evaluaties van deze gegevens mogen alleen worden uitgevoerd bij een concreet, gerechtvaardigd vermoeden van een overtreding van wetten of richtlijnen van bb-net. Deze controles mogen alleen worden uitgevoerd door de onderzoeksafdelingen met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel en onder toezicht van de functionaris voor gegevensbescherming. De respectieve nationale wetten moeten in acht worden genomen.

6. Overdracht van persoonlijke gegevens

Orderverwerking is wanneer een aannemer de opdracht krijgt om persoonlijke gegevens te verwerken zonder dat hij de verantwoordelijkheid krijgt voor het bijbehorende bedrijfsproces. In deze gevallen dient een orderverwerkingsovereenkomst te worden afgesloten met externe aannemers. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de gegevensverwerking.

Opdrachtnemer mag persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies van de opdrachtgever. Bij het plaatsen van de bestelling moeten de volgende vereisten in acht worden genomen; de inbedrijfstellingsafdeling moet zorgen voor de uitvoering ervan.

 1. De aannemer wordt geselecteerd op basis van zijn geschiktheid om de nodige technische en organisatorische beschermingsmaatregelen te garanderen. De aannemer heeft de beveiliging vlgs. Art. 28 par. 3 lit. c, 32 AVG, in het bijzonder in verband met art. 5 lid 1, lid 2 AVG.
 2. De bestelling moet in tekstvorm worden geplaatst. De instructies voor de gegevensverwerking en de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever en de opdrachtnemer moeten worden gedocumenteerd.
 3. De contractuele normen van de functionaris voor gegevensbescherming moeten in acht worden genomen.
 4. De opdrachtgever dient zich te overtuigen van het nakomen van de verplichtingen van opdrachtnemer alvorens met de gegevensverwerking te beginnen. Een aannemer kan aantonen dat hij voldoet aan de gegevensbeveiligingsvereisten, in het bijzonder door een passende certificering in te dienen. Afhankelijk van het risico van de gegevensverwerking, moet de controle tijdens de contractperiode mogelijk regelmatig worden herhaald.
 5. Op tal van punten van de AVG zijn er onafhankelijke gegevensbeschermingsverplichtingen, die ook gericht zijn op de verwerker.
 6. 27 lid 1 AVG: De plicht om een ​​"vertegenwoordiger" aan te wijzen geldt ook voor de verwerker.
 7. 30 lid 2 AVG: De verwerker is verplicht procedurele mappen bij te houden.
 8. 31 AVG: De plicht om samen te werken met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming geldt ook voor de verwerker.
 9. 32 lid 1 AVG: De verplichting om technische en organisatorische gegevensbeveiligingsmaatregelen te nemen geldt ook voor de verwerker.
 10. 37 lid 1 AVG: De plicht om een ​​functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf aan te stellen, geldt ook voor de verwerker.
 11. 44 AVG: De verwerkers moeten ook de beperkingen op gegevensoverdracht naar derde landen in acht nemen.

7. Gegevensverwerking namens

Een overdracht van persoonsgegevens aan ontvangers buiten bb-net of aan ontvangers binnen het bedrijf is onderworpen aan de toelaatbaarheidseisen voor de verwerking van persoonsgegevens op grond van paragraaf 5. De ontvanger van de gegevens moet verplicht worden deze alleen voor de gespecificeerde doeleinden te gebruiken.

In het geval van gegevensoverdracht van derden naar bb-net, moet ervoor worden gezorgd dat de gegevens kunnen worden gebruikt voor de beoogde doeleinden.

8. Rechten van de betrokkene

Alle betrokkenen kunnen de volgende rechten uitoefenen. Uw bewering moet onmiddellijk worden verwerkt door de verantwoordelijke afdeling en mag geen nadelige gevolgen hebben voor de betrokkene. Let op het volgende:

8.1 Recht op informatie - openbaarmaking
 • Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke (mogelijk ook de vertegenwoordiger)
 • Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
 • Doel en wettelijke basis van de verwerking
 • Gerechtvaardigde belangen (voor verwerking volgens art.6 AVG)
 • Ontvangers of categorieën ontvangers
 • Doorgifte aan derde landen of aan internationale organisaties
 • Duur van opslag
 • Het bestaan ​​van een recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en dataportabiliteit
 • Bestaan ​​van het recht om toestemming in te trekken
 • Het bestaan ​​van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
 • Informatie over of de verstrekking van de gegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van een contract en mogelijke gevolgen van het niet verstrekken ervan
 • Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering
 • Informatie over een mogelijke wijziging in het doel van de gegevensverwerking
8.2 recht op informatie
 • Doeleinden van gegevensverwerking
 • Categorieën gegevens
 • Ontvangers of categorieën ontvangers
 • Duur van opslag
 • Recht op correctie, verwijdering en bezwaar
 • Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
 • Herkomst van de gegevens (indien niet verzameld bij betrokkenen)
 • Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering
 • Doorgifte aan een derde land of aan een internationale organisatie
8.3 Recht op correctie en verwijdering

bestaat altijd wanneer

 • de opslag van de gegevens is niet langer nodig,
 • de betrokkene heeft zijn toestemming voor gegevensverwerking ingetrokken,
 • de gegevens zijn onrechtmatig verwerkt,
 • er is een wettelijke verplichting om te verwijderen op grond van EU- of nationale wetgeving.

9. Verwerking vertrouwelijkheid

Persoonsgegevens vallen onder het gegevensgeheim. Het is medewerkers verboden om ongeoorloofd te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Elke verwerking die door een werknemer wordt uitgevoerd zonder dat hij ermee is belast in het kader van de uitvoering van zijn of haar taken en die naar behoren is geautoriseerd, is niet toegestaan. Hierbij geldt het need-to-know principe: medewerkers mogen alleen toegang hebben tot persoonsgegevens indien en voor zover dit nodig is voor hun respectieve taken. Dit vereist een zorgvuldige verdeling en scheiding van rollen en verantwoordelijkheden, evenals de implementatie en het onderhoud ervan in het kader van autorisatieconcepten.

Medewerkers mogen persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen privé- of commerciële doeleinden, deze doorgeven aan onbevoegde personen of op een andere manier toegankelijk maken. Leidinggevenden moeten hun werknemers bij aanvang van de arbeidsrelatie informeren over de verplichting tot geheimhouding van gegevens. Deze verplichting blijft bestaan, ook nadat de arbeidsrelatie is beëindigd.

10. Beveiliging van de verwerking

Persoonsgegevens moeten te allen tijde worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, onrechtmatige verwerking of openbaarmaking, evenals tegen verlies, vervalsing of vernietiging. Dit geldt ongeacht of de gegevens elektronisch of op papier worden verwerkt. Voordat nieuwe gegevensverwerkingsprocedures worden ingevoerd, met name nieuwe IT-systemen, moeten technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens worden gedefinieerd en geïmplementeerd. Deze maatregelen moeten gebaseerd zijn op de stand van de techniek, de risico's die voortvloeien uit de verwerking en de beschermingseisen van de gegevens. De verantwoordelijke dienst kan in het bijzonder de functionaris voor gegevensbescherming raadplegen. De technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens zijn onderdeel van informatiebeveiligingsbeheer en dienen continu te worden aangepast aan technische ontwikkelingen en organisatorische veranderingen.

11. Gegevensbeschermingscontrole

Naleving van de richtlijnen inzake gegevensbescherming en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming moet regelmatig worden gecontroleerd door middel van gegevensbeschermingsaudits en andere controles. De implementatie is de verantwoordelijkheid van de functionaris voor gegevensbescherming en andere bedrijfsgebieden met auditrechten.

De functionaris voor gegevensbescherming moet worden geïnformeerd over de resultaten van de gegevensbeschermingscontroles. Het management moet worden geïnformeerd over essentiële resultaten. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming kan ook haar eigen controles uitvoeren op de naleving van de bepalingen van deze richtlijn binnen de reikwijdte van de bevoegdheden die haar toekomen op grond van de staatswet.

12. Gegevensbeschermingsincidenten

Elke medewerker moet gevallen van schending van deze gegevensbeschermingsrichtlijn of andere voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens onmiddellijk melden aan de functionaris voor gegevensbescherming. De manager die verantwoordelijk is voor de functie of de eenheid is verplicht om de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming onmiddellijk op de hoogte te brengen van incidenten op het gebied van gegevensbescherming.

Bij:

 • onrechtmatige overdracht van persoonsgegevens aan derden,
 • onrechtmatige toegang door derden tot persoonsgegevens of
 • verlies van persoonlijke gegevens

De in het bedrijf voorziene kennisgevingen moeten onmiddellijk worden gedaan, zodat kan worden voldaan aan de bestaande meldingsverplichtingen van gegevensbeschermingsincidenten onder de nationale wetgeving.

13. Verantwoordelijkheden en sancties

De directie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Het is daarom verplicht ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming en die in de gegevensbeschermingsrichtlijn (bijv. Nationale rapportageverplichtingen). Het is een beheertaak van de manager om organisatorische, personele en technische maatregelen te nemen om een ​​correcte gegevensverwerking te waarborgen in overeenstemming met de gegevensbescherming. De implementatie van deze eisen is de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke medewerkers. In het geval van gegevensbeschermingscontroles door autoriteiten, moet de functionaris voor gegevensbescherming onmiddellijk worden geïnformeerd.

De directie is verplicht om de functionaris voor gegevensbescherming bij zijn werk te ondersteunen. Verantwoordelijken voor bedrijfsprocessen en projecten dienen de functionaris voor gegevensbescherming tijdig te informeren over nieuwe verwerkingen van persoonsgegevens. In het geval van gegevensverwerkingsprojecten die kunnen leiden tot bijzondere risico's voor de persoonlijke rechten van de betrokkenen, moet de functionaris voor gegevensbescherming worden betrokken voordat de verwerking begint. Dit geldt in het bijzonder voor bijzonder gevoelige persoonsgegevens. Managers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers, voor zover nodig, worden opgeleid in gegevensbescherming. Onjuiste verwerking van persoonsgegevens of andere schendingen van de gegevensbeschermingswet worden in veel landen ook vervolgd en kunnen leiden tot schadeclaims. Overtredingen waarvoor individuele medewerkers verantwoordelijk zijn, kunnen leiden tot arbeidsrechtelijke sancties.

14. Data Protection Officer

De functionaris voor gegevensbescherming werkt als een instantie die niet is onderworpen aan specifieke instructies, toe naar naleving van nationale en internationale regelgeving inzake gegevensbescherming. Hij is verantwoordelijk voor de richtlijnen voor gegevensbescherming en ziet toe op de naleving ervan. De functionaris voor gegevensbescherming is aangesteld door de directie van bb-net.

Elke betrokkene kan contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming met suggesties, vragen, verzoeken om informatie of klachten in verband met vragen over gegevensbescherming of gegevensbeveiliging. Vragen en klachten worden op verzoek vertrouwelijk behandeld.

Als de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming een klacht niet kan verhelpen of een schending van de richtlijnen voor gegevensbescherming kan voorkomen, moet rekening worden gehouden met het management om de schending van de gegevensbescherming te verhelpen.

Verzoeken van toezichthoudende autoriteiten moeten altijd onder de aandacht van de functionaris voor gegevensbescherming worden gebracht. De functionaris voor gegevensbescherming is als volgt te bereiken:

Pohl Consulting Team GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
Mengeringhäuser Strasse 15
34454 Bad Arolsen, Duitsland
T + 49 5691 8900 501
Mail: [e-mail beveiligd]

1. Doel en reikwijdte van het privacybeleid

Bb-net media GmbH verbindt zich ertoe de richtlijnen inzake gegevensbescherming na te leven. Het handhaven van gegevensbescherming vormt de basis van een vertrouwensrelatie tussen zaken en werknemers. Dit gaat gepaard met het voldoen aan het in stand houden van de reputatie. Deze richtlijn schept randvoorwaarden voor de gegevensverwerking en de overdracht ervan binnen het bedrijf en naar externe contractpartners. Het zorgt voor de juiste omgang met persoonsgegevens door de respectieve proceseigenaar binnen het bedrijf. Het privacybeleid is van toepassing op het bedrijf en zijn medewerkers. Het betreft alle verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens. Afwijkende voorschriften mogen niet zomaar worden gemaakt. Een wijziging van de richtlijn gegevensbescherming vindt alleen plaats in afstemming met de functionaris voor gegevensbescherming.

2. Principes voor de verwerking van persoonsgegevens (art. 5 AVG)

 • Wettigheid en transparantie:
  Om de persoonlijke rechten van de betrokkene te beschermen, moeten persoonsgegevens op een rechtmatige manier, te goeder trouw en op een voor de betrokkene begrijpelijke manier worden verwerkt. Betrokken partijen moeten worden geïnformeerd over de omgang met hun persoonsgegevens. Daarnaast moet duidelijk zijn hoe nuttig de verzamelde gegevens zijn en hoe ze worden verwerkt.
 • Oormerken:
  Bij de verwerking van persoonsgegevens mogen alleen die doeleinden worden nagestreefd die expliciet werden gedefinieerd voordat de gegevens werden verzameld. De doeleinden komen voort uit de respectievelijke onderliggende werkinstructies en dienen door de medewerker te worden genoteerd voordat de eerste verwerking begint.
 • Gegevensminimalisatie:
  Persoonsgegevens moeten geschikt zijn voor het doel en beperkt zijn tot wat nodig is voor de verwerking. Alleen die persoonlijke gegevens worden geregistreerd en verwerkt die nodig zijn voor de werkstap. De respectievelijke specificaties zijn te vinden in de werkinstructies.
 • Nauwkeurigheid:
  Persoonsgegevens moeten feitelijk correct en actueel zijn. Onjuiste gegevens moeten met passende maatregelen onmiddellijk worden verwijderd of gecorrigeerd.
 • Opslaglimiet:
  Persoonsgegevens moeten zodanig worden opgeslagen dat de identificatie van de betrokkenen slechts mogelijk is zolang dit nodig is voor de vereiste duur van de verwerkingsdoeleinden. Een langere bewaring is mogelijk als de persoonsgegevens worden beschermd door passende technische of organisatorische maatregelen.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid:
  Persoonsgegevens moeten vertrouwelijk worden behandeld en zodanig worden verwerkt dat een passende gegevensbeveiliging kan worden gegarandeerd. Er moeten passende technische maatregelen worden genomen om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking of wijziging en onbedoeld verlies of vernietiging.

3. Rechtmatigheid van de verwerking (artikel 6 AVG)

Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens mag alleen plaatsvinden als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Toestemming voor gegevensverwerking door de betrokkenen
 • Gegevensverwerking voor een contractuele relatie
 • Gegevensverwerking om aan een wettelijke verplichting te voldoen
 • Gegevensverwerking op basis van gerechtvaardigd belang
 • Gegevensverwerking ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon
 • Gegevensverwerking arbeidsrelatie volgens §26 BDSG-nieuw

4. Overdracht van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens mogen alleen naar ontvangers binnen en buiten het bedrijf worden verzonden als aan een van de vereisten van sectie III is voldaan. Bovendien moet de ontvanger verplicht zijn de gegevens alleen voor de aangegeven doeleinden te gebruiken.

5. Verwerking van ordergegevens (Art. 28 f. AVG)

Als een opdrachtnemer opdracht krijgt tot het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens door de verantwoordelijke instantie (bb-net), is dit een opdrachtgegevensverwerking. Dit gebeurt op basis van een contract. De verwerker mag de persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van de verantwoordelijke.

6. Rechten van de betrokkene (art. 16 ev AVG)

De persoon op wie de gegevensverwerking betrekking heeft, heeft verschillende rechten die moeten worden beschermd. Op verzoek van de betrokkene moet zijn bewering onmiddellijk door de verantwoordelijke afdeling worden behandeld.

 • De betrokkene kan informatie opvragen over welke persoonsgegevens voor welk doel worden verwerkt.
 • Betrokkene kan om correctie of aanvulling van persoonsgegevens verzoeken.
 • De betrokkene kan verzoeken om verwijdering van zijn of haar gegevens als de grondslag voor de verwerking van de gegevens niet of niet meer bestaat.
 • De betrokkene kan om beperking van de verwerking verzoeken als de juistheid van de gegevens wordt betwist of de verwerking onwettig is.

7. Gegevensbeschermingsincidenten

Overtredingen van de gegevensbeschermingsrichtlijn moeten worden gemeld aan de betreffende toezichthouder.

Bij een schending van de bescherming van persoonsgegevens is het relevante
Volg de werkinstructies. Er is sprake van een inbreuk op de beveiliging als:

 • persoonsgegevens worden onrechtmatig doorgegeven aan derden.
 • persoonsgegevens worden onrechtmatig vernietigd of gewijzigd.
 • Derden krijgen onrechtmatig toegang tot persoonsgegevens.

Informatie over de implementatie van de wettelijke vereisten van het
EU Algemene Verordening Gegevensbescherming door bb-net

Hier kunt u zien wat bb-net media GmbH voor u doet op het gebied van gegevensbescherming, hoe we de vereisten van de nieuwe EU Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben geïmplementeerd en welke processen en documentatie we voor u beschikbaar hebben.

1. Hoe hebben we de vereisten van de EU-verordening inzake gegevensbescherming geïmplementeerd?

bb-net neemt de omgang met persoonsgegevens van klanten en geïnteresseerden zeer serieus. In samenwerking met een externe gegevensbeschermingsspecialist en een advocatenkantoor zijn alle domeinen in verband met persoonsgegevens in het bedrijf en op de aangeboden digitale platforms zorgvuldig gecontroleerd. Voor alle processen waarin gegevens worden opgeslagen of verwerkt,
technische en organisatorische maatregelen werden genomen om ze te beveiligen. Bij het doorgeven van gegevens aan derden zijn alle ontvangers gecontroleerd en zijn alle mogelijke maatregelen genomen om oneigenlijke verwerking van de gegevens uit te sluiten. Hieronder vindt u alle informatie en de exacte opslaglocatie voor alle benodigde documenten over het onderwerp gegevensbescherming in ons bedrijf.

2. Ons privacybeleid

U kunt onze richtlijnen voor gegevensbescherming in verband met de behandeling of verwerking van uw persoonlijke gegevens vinden op Datenschutzrichtlinien.

3. Onze gegevensbeschermingsinformatie voor onze klanten

Onze algemene informatie over de omgang met uw gegevens en uw rechten - informatie volgens Art. 13, 14 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u onder onze Privacy policy.

4. Waar kan ik informatie vinden over gegevensverwerking op de website van bb-net?

U vindt ons volledige hier Privacybeleid.

5. Onze technische en organisatorische maatregelen op het gebied van gegevensbeveiliging

In overeenstemming met art. 32 van de AVG zijn er uitgebreide maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen in samenwerking met onze externe functionaris voor gegevensbescherming en een gespecialiseerde advocaat. U vindt de gedetailleerde maatregelen in onze TOMS lezen.

6. Op welke basis geven we gegevens door?

Op basis van de evaluatie van onze verwerkingsactiviteiten geven wij de gegevens door op de volgende grondslagen:

 • Individueel contract, dwz opdrachtverwerkingsovereenkomsten zowel als aannemer als opdrachtgever
 • rechtsgrondslag
 • Contractuele relaties
 • toestemming
 • EU-modelcontractbepalingen

7. Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om op elk moment bevestiging te vragen of we persoonlijke gegevens verwerken en het recht op informatie over deze persoonlijke gegevens. Daarnaast heeft u het recht om de gegevensverwerking te corrigeren, te verwijderen en te beperken, evenals het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken of om gegevensoverdracht aan te vragen. Bovendien hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in geval van schendingen van de gegevensbescherming.

8. Heeft u nog vragen?

Stuur ons dan een e-mail naar: [e-mail beveiligd]

Ter bescherming van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is het noodzakelijk dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen en dat aldus wordt voldaan aan de eisen van deze verordening. Om de naleving van de verordening te kunnen aantonen, definieert de contractant interne strategieën en neemt hij maatregelen die met name voldoen aan de principes van gegevensbescherming door technologie en gegevensbescherming door standaardinstellingen.

Het gebruik van het beveiligingssysteem inbraakalarmsysteem (EMA) met geïntegreerde toegangscontrole, brandmeldinstallatie en videobewaking is bedoeld om de eigendomsgrens te beschermen, indringers af te weren en sabotage, spionage en voorraadverschillen te voorkomen.

Hiertoe zijn vaste deuren naar buiten voorzien van open- en sluitcontacten. Daarnaast is er binnenin een valbewaking met bewegingsdetectoren voor bepaalde gebieden om ongeoorloofde toegang via ramen en dakramen of het insluiten van mensen te detecteren en te melden. In alle andere fasen is de opname alleen afhankelijk van beweging. Alleen bij beweging in het beeld of door bewegende camera's worden beelden op de harde schijven van het digitale videosysteem opgenomen.

Het inbraakalarmsysteem wordt geactiveerd of gedeactiveerd via een lezer met een transponder. Dit zorgt ervoor dat alleen bevoegde personen kunnen bedienen. Onvermijdelijkheid is gegarandeerd en alleen in verband met het beveiligen van alle buitendeuren om te sluiten en te openen. Onvermijdelijkheid betekent maatregelen nemen om vals alarm door een verkeerde bediening tegen te gaan. In dit concept wordt het alarm doorgestuurd naar een constant bemand controlecentrum en naar de smartphones van geselecteerde mensen.

Bij eisen van verzekeraars of auditors voor apparatuur volgens de richtlijnen volgens VdS, LKA of DIN 0833 is onvermijdelijkheid en een alarmtransmissie naar een constant bemande meldkamer essentieel. Vaste videocamera's op vaste punten die kunnen worden bekeken en bediend via het fabrieksnetwerk, worden gebruikt voor bewaking buiten en verificatie van het alarm. De videobeelden worden buiten kantooruren opgenomen. Vanwege de voorschriften voor gegevensbescherming is de toegang alleen met een wachtwoord beveiligd en in overeenstemming met de specificaties van de functionaris voor gegevensbescherming. Het cameranetwerk zelf is opgezet als een aparte unit om een ​​constante belasting van het fabrieksnetwerk te vermijden.

De technische en organisatorische maatregelen zijn onderhevig aan technische vooruitgang en verdere ontwikkeling. Er moet rekening worden gehouden met de stand van de techniek, de implementatiekosten, het type, de omvang en de doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheid van optreden en de ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen in de zin van artikel 32 AVG. Significante wijzigingen moeten worden gedocumenteerd. Over het algemeen zijn dit maatregelen voor gegevensbeveiliging en om een ​​beschermingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico in termen van vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de systemen, die geschikt zijn afhankelijk van het type persoonsgegevens of gegevenscategorieën dat moet worden beschermd. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, geeft de opdrachtgever uitvoering aan deze overeenkomst in zijn invloedsgebied als volgt:

1. Vertrouwelijkheid (Art. 32 Para. 1 lit. b AVG)

1.1 Toegangscontrole

Geen ongeautoriseerde fysieke toegang verlenen tot gegevensverwerkingssystemen zoals serverruimten, netwerkbekabeling of werkruimten waarin werkstationcomputers staan. De opdrachtnemer zorgt ervoor dat noch toegang, inzage noch eventuele toegang kan worden verkregen.

De aannemer heeft de volgende maatregelen genomen:

 • Sleutelbeheer met documentatie van sleutelallocatie
 • Inbraakalarmsysteem volgens VDS-norm
 • Bezoeker en persoonlijke controle
 • Videobewaking van het bedrijfsterrein
 • Deurbeveiliging van de serverruimte met elektronische toegangscontrole
 • Vensterloze serverruimte

1.2 Toegangscontrole

Naast de toegangscontrole moet worden voorkomen dat gegevensverwerkingssystemen worden gebruikt door onbevoegden. Toegang tot systemen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt, dient voorzien te zijn van gebruikersidentificatie.

De aannemer heeft de volgende maatregelen genomen:

 • Persoonlijke gebruikerslogin met autorisatieconcept bij het inloggen op het bedrijfsnetwerk
 • Wachtwoordprocedure en controle van de procedure
 • Geschikte antivirusoplossing met actuele updates op de server en clients
 • Op hardware gebaseerd redundant firewallsysteem
 • Automatische vergrendeling van de client na een tijd zonder gebruikersactiviteit
 • Digitaal systeem voor alle wachtwoorden en codering
 • Versleutelde transmissiepaden worden beveiligd met VPN
 • Harde schijven van mobiele apparaten zoals notebooks en tablets zijn versleuteld
 • Alle werkpleksystemen, vast of mobiel, zijn voorzien van een BIOS-wachtwoord
 • Overeenkomsten voor het veilig gebruik van mobiele apparaten en thuiskantoren

 

1.3. Toegangscontrole

Bevoegde personen hebben alleen toegang op basis van de gegevens onderhevig aan hun toegangsautorisatie, zodat ongeautoriseerd lezen, kopiëren, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens niet mogelijk is.

De aannemer heeft de volgende maatregelen genomen:

 • Persoonlijke gebruikersaanmelding met autorisatieconcept en specifieke gebruikersrechten
 • Wachtwoordidentificatie en wachtwoordbeleid
 • Toegangsbeperking op IP-niveau en externe toegang met behulp van een gecodeerde VPN
 • Logboekregistratie op toepassingsniveau
 • Verbod op privégebruik van klanten en eigen mobiele apparaten
 • Gebruikte gegevensdragers worden gewist voordat ze opnieuw worden gebruikt
 • Apparaten met een simkaartfunctie zijn beveiligd met een pincode
 • Harde schijven van mobiele apparaten zoals notebooks en tablets zijn versleuteld
 • Oude bestanden en oude datadragers worden vernietigd met gecertificeerde shredders of ponsen
 • De USB-aansluitingen zijn op alle werkstationsystemen geblokkeerd

1.4 Scheidingsvereiste

De gegevens die voor verschillende doeleinden worden verzameld, moeten afzonderlijk worden verwerkt. De scheiding moet zo worden uitgevoerd dat deze niet kan worden vermengd met gegevens van andere klanten of toegankelijk is voor derden.

De aannemer heeft de volgende maatregelen genomen:

 • Afzonderlijke databases en verwerkingssystemen
 • Afzonderlijke productie- en testsystemen
 • Toegang autorisatie concept
 • Scheiding van klanten in gebruikte softwareproducten

2. Integriteit (Art. 32 Para. 1 lit. b AVG)

2.1. Overdrachtscontrole

Er moet voor worden gezorgd dat tijdens elektronische verzending of tijdens transport en opslag op externe gegevensdragers geen ongeoorloofd lezen, kopiëren, wijzigen of verwijderen mogelijk is. Het moet mogelijk zijn om te controleren en te bepalen op welke punten een doorgifte van persoonsgegevens door de datatransmissievoorziening beoogd wordt.

De aannemer heeft de volgende maatregelen genomen:

 • Gecodeerde e-mailverzending van persoonlijke gegevens in e-mails
 • Beveiligd draadloos LAN (WLAN)
 • Versleutelde transmissiepaden worden beveiligd met VPN
 • Versleuteling van datadragers tijdens transport
 • Geschikte antivirusoplossing met actuele updates op de server en clients
 • Op hardware gebaseerd redundant firewallsysteem
 • Verplichting van alle medewerkers om te voldoen aan de gegevensbeschermingsvereisten in overeenstemming met artikel 5 AVG

2.2. Invoercontrole

Het achteraf bepalen of en door wie persoonsgegevens zijn ingevoerd, gewijzigd of verwijderd in gegevensverwerkingssystemen, met een logboeksysteem.

De aannemer heeft de volgende maatregelen genomen:

 • Documentbeheer met revisie en historie
 • Logging faciliteiten voor invoer, wijziging en verwijdering
 • Toegangsrechten zijn beperkt
 • Beperkte groep mensen om de bedrijfsbrede bbCore-software te wijzigen

3. Beschikbaarheid en veerkracht (Art. 32 Para. 1 lit. b AVG)

3.1. Beschikbaarheidscontrole

Er moet een passende bescherming worden geboden tegen onopzettelijk, opzettelijk of onvoorspelbaar verlies van persoonsgegevens.

De aannemer heeft de volgende maatregelen genomen:

 • Gegevensback-upconcept met regelmatige beoordelingen
 • Noodhandboek met noodplannen beschikbaar
 • Gegevensback-up in aparte brandsectie
 • Versleutelde back-upmedia
 • Opslag van datadragers met reservekopieën buiten het bedrijf
 • Ononderbroken stroomvoorziening (UPS)
 • Inbraakalarmsysteem volgens VDS-norm
 • Geschikte blusinstallaties in de serverruimte en het bedrijfsterrein
 • Regelmatige e-check volgens DGUV3 van alle elektronische systemen
 • Afzonderlijke zekeringen van elektronische circuits

4. Procedure voor regelmatige beoordeling, beoordeling en evaluatie (Art. 32 Para. 1 lit. d GDPR; Art. 25 Para. 1 GDPR)

4.1. Ordercontrole

Garandeer dat persoonsgegevens die worden verwerkt in de bestelling alleen kunnen worden verwerkt in overeenstemming met de instructies van de klant. Zodra onderaannemers door de contractant worden ingeschakeld, zijn deze verplicht om de instructies op te volgen en om op dezelfde manier de gegevensbescherming na te leven.

De aannemer heeft de volgende maatregelen genomen:

 • Schriftelijk contract voor de verwerking van ordergegevens met de contractant
 • Beoordeling en selectie van de aannemer, met name voor gegevensbeveiliging
 • Verplichting van alle medewerkers om te voldoen aan de gegevensbeschermingsvereisten in overeenstemming met artikel 5 AVG
 • Controle van de contractant of er een functionaris voor gegevensbescherming is aangesteld
 • Doorlopende toetsings- en controlerechten met betrekking tot de aannemer

WIJ ANTWOORD UW VRAAG


  Scroll naar boven