ZORGEN VOOR SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID

Duurzaam engagement (MVO)

Voor bb-net is economisch handelen, rekening houden met milieu-, duurzaamheids- en sociale aspecten vanzelfsprekend.

CSR van bb-net media GmbH

Duurzaamheid en sociaal engagement vormen de basis voor toekomstige levensvatbaarheid. Verantwoord ondernemen op het gebied van duurzaam ondernemen is geen overbodige luxe en kan vanaf elke bedrijfsgrootte worden geïmplementeerd. Zelfs kleine maatregelen hebben een grote impact. Elke bijdrage telt om de beslissende verandering te creëren. Binnen onze duurzaamheidsstrategie richten we ons niet alleen op individuele maatregelen, maar volgen we ook een holistische benadering die rekening houdt met alle onderdelen van ons bedrijfsgebied. En dat zonder in te leveren op kwaliteit. Uit overtuiging nemen we maatschappelijke verantwoordelijkheid en handelen en engageren we ons buiten onze kernactiviteiten voor ons milieu, duurzaam ondernemen en sociale projecten.

Teaser image Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

SAMEN WERELDWIJDE UITDAGINGEN BEHEERSEN

Gedreven door de visie van een duurzame wereldeconomie die alle mensen, gemeenschappen en markten ten goede komt, ondertekenen steeds meer bedrijven het UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT en zetten zich in om zich te houden aan de 10 principes en de Sustainable Development Goals (SDGS) voor wereldwijd verantwoord ondernemingsbestuur. bb-net is de eerste Duitse klimaatneutrale IT-processor die zich identificeert als een Ondertekenaar van het UN Global Compact zet zich in voor de 10 doelstellingen van de Verenigde Naties voor verantwoord ondernemen en publiceert het jaarlijkse voortgangsrapport (COP).

01     Bedrijven dienen de bescherming van internationale mensenrechten te ondersteunen en te respecteren.

02     Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen.

03     Bedrijven dienen de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven.

04     Bedrijven moeten pleiten voor de uitbanning van alle vormen van dwangarbeid.

05     Bedrijven zouden moeten pleiten voor de afschaffing van kinderarbeid.

06     Bedrijven moeten opkomen voor de uitbanning van discriminatie bij werkgelegenheid en betaald werk.

07     Bedrijven dienen het voorzorgsprincipe te volgen bij het omgaan met milieuproblemen.

08     Bedrijven moeten initiatieven nemen om een ​​groter milieubewustzijn te bevorderen.

09     Bedrijven moeten de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën versnellen.

10     Bedrijven moeten opkomen tegen alle vormen van corruptie, inclusief afpersing en omkoping.

“Sociale en economische duurzaamheid bepaalt onze core business. We zetten ons consequent in voor het wereldwijde duurzame gebruik van IT-hardware. Bij alles wat we doen, zorgen we ervoor dat wetten, richtlijnen en mensenrechten worden nageleefd.”

Michaël Bleicher
Algemeen directeur, oprichter en creatieve geest

DUIDELIJKE DOELEN, WAARDEN, FOCUS

Duurzaam, ecologisch en sociaal handelen moet meer zijn dan lippendienst. Bij bb-net hebben we nog grote plannen. We richten ons ambitieus op het grote geheel en willen ons uiterste best doen. De 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN moedigen ons aan om ons verantwoord ondernemen als een levend proces te zien en ons doel voor doel te blijven verbeteren.

de globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Meer informatie over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen is te vinden hier.

Hoe we de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen integreren in onze bedrijfsstrategie.

Doelstelling 4 kwaliteitsonderwijs

KWALITEIT ONDERWIJS

Onderwijs staat bij alles aan het begin. Daarom promoten we als IHK-gecertificeerd leerbedrijf niet alleen onze medewerkers met gelijke kansen door middel van een onderscheidend opleidings- en bijscholingsprogramma, maar ondersteunen we ook actief de DigitalPact School door onderwijsinstellingen uit te rusten met voorbereide IT. We steunen liefdadigheidsprojecten zoals Labdoo en de Knowledge Workshop met IT-donaties in natura om kinderen en jongeren in binnen- en buitenland toegang te geven tot IT en onderwijs.

Doelstelling 7 betaalbare en schone energie

BETAALBARE EN SCHONE ENERGIE

Bb-net gebruikt sinds 2013 uitsluitend elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Automatische processen worden gebruikt om verlichting en apparaten binnen de productie en de commerciële ruimte volledig uit te schakelen wanneer deze niet in gebruik zijn of tijdens rusttijden. Door het opzetten van een nieuwe, energiezuinige bedrijfslocatie hebben we een verwarmingsenergiebesparing gerealiseerd van ruim 30%.

Doelstelling 8 waardig werk en economische groei

Fatsoenlijk WERK EN ECONOMISCHE GROEI

Wij vervaardigen onze apparaten veilig voor mens, milieu en klimaat. We hechten veel waarde aan het werken met bedrijven die zich hebben gecommitteerd aan de naleving van de gedragscode. Naleving van eerlijke productieketens die ontstaan ​​zonder dwang- of kinderarbeid is voor ons een must. Uit overtuiging doen we zonder contract of tijdelijk werk en bieden we medewerkers langdurige en crisisbestendige banen aan waarin ze zichzelf kunnen realiseren zonder rekening te houden met migratieachtergronden en mogelijke handicaps - we bieden iedereen de kans die ze verdienen.

Doelstelling 9 Industrie, innovatie en infrastructuur

INDUSTRIE, INNOVATIE, INFRASTRUCTUUR 

Duitsland is een van de pioniers op het gebied van groene technologie. Met het eigen merk bb-net "tecXL - technologie als nieuw“bb-net creëert de innovatie om gebruikte hardware om te zetten in Green-IT.

Onze tecXL-apparaten worden continu verbeterd onder milieuvriendelijke omstandigheden, resource-efficiënte processen en constante productoptimalisatie.

Doelstelling 10 Minder ongelijkheden

MINDER ONGELIJKHEDEN

Samenwerken is ons motto. Mensen met een migratieachtergrond, maar ook mensen met een handicap, werken in bijna al onze gebieden. Bij bb-net is iedereen hetzelfde waard en wordt ondersteund waar het nodig is. Dat is geleefde inclusie - uit overtuiging. We richten ons op een eerlijke inkomensverdeling, bieden taalcursussen aan en rusten al onze werkplekken identiek uit zodat elke medewerker dezelfde hoge kwaliteitsstandaard heeft.

Doelstelling 12 om duurzame consumptie en productie te garanderen

DUURZAME CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

Een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen is vooral belangrijk in de IT-sector. Om hoogwaardige, duurzame zakelijke apparaten een tweede betekenis te geven, evenals professionele verwijdering aan het einde van de levenscyclus van het apparaat. Dit is de meest duurzame optie bij het omgaan met gebruikte IT. We zien onszelf als constructieve activisten als het erom gaat verwerkte IT de aandacht te geven die het verdient. Door continu onze toestellen te optimaliseren en aantrekkelijke diensten aan te bieden, zoals een garantie van 24 maanden, proberen we bedrijven en eindgebruikers aan te moedigen hun aanpak te heroverwegen en de overstap naar herverwerkte goederen steeds aantrekkelijker te maken.

Doelstelling 13 klimaatbescherming

KLIMAATBESCHERMINGSMAATREGELEN

Op onze klimaatneutrale locatie in Schweinfurt zien wij onze verantwoordelijkheid om klimaatneutraal te opereren. Om onze negatieve impact op het milieu te minimaliseren als onderdeel van een alomvattend energie- en mobiliteitsconcept. Het is ons doel om de klimaatvriendelijkheid in de stroomopwaartse en stroomafwaartse productie- en transportstappen te verbeteren. In samenwerking met “Focus Zukunft” compenseren we onvermijdelijke emissies door certificaten aan te kopen. Groene logistiek: we analyseren onze emissies langs de goederenstroom, leiden er passende maatregelen uit af en minimaliseren zo onze transportemissies.

Doelstelling 15 Leven op het land

HET LEVEN OP LAND

Een bloeiend leven op het land is de basis van ons leven op deze planeet. Om de biologische diversiteit te bevorderen, hebben we meer dan 50% meer groen in onze buitenfaciliteiten geplant dan in het vergroeningsplan is gespecificeerd. Hierdoor wordt de natuurlijke habitat van bedreigde soorten vele malen groter. We zijn ook actief betrokken bij de “Save The Bees” -campagne en sponsoren het Melfira-initiatief sinds 2019.

Doel 17 partnerschappen om doelen te bereiken

SAMENWERKINGEN OM DE DOELEN TE BEREIKEN

Netwerken en samenwerken op verschillende gebieden (milieu, klimaat, onderwijs, vluchtelingenhulp en gezin) creëren partnerschappen waarin we samen met onze partners werken aan creatieve oplossingen en best practice-methoden om duurzame ontwikkeling verder te bevorderen. We optimaliseren onszelf en onze partners altijd. Met het opzetten van initiatieven zoals INSI (Initiative for Sustainable Secure IT Evolution) ondersteunen we partners, bedrijven en klanten bij het opzetten en implementeren van duurzaamheidsstrategieën in de IT-levenscyclus.